Seks tillitsvalgte om årets lønnsoppgjør i sykehusene

NITO-tillitsvalgte i helseforetak og Spekter-området.

Lønnsoppgjøret for bioingeniører i helseforetak er over, tillitsvalgte oppsummerer hvordan det gikk. Øverst fra venstre: Julie Dybvik (Oslo universitetssykehus), Brynhild Asperud (NITOs forhandlingsutvalg Spekter), Lise Dragset (St. Olavs hospital). Nederst fra venstre: Lene Kile Taushanis (Stavanger universitetssykehus), Sarah Gjerde Myhre (Stavanger universitetssykehus), Vigdis Fjeld (Haukeland universitetssjukehus).

Aktuelt

Seks tillitsvalgte om årets lønnsoppgjør i sykehusene

Frontfaget ble verken gulv eller tak i år.

Publisert

Endret

Kun én bedrift fikk lavere vekst enn frontfaget på 2,4 prosent. Flere fikk derimot mer. Leder i forhandlingsutvalget Spekter i NITO, Brynhild Asperud, er etter forholdene fornøyd med årets lønnsoppgjør.

– Vi ønsker alltid å oppnå enda bedre resultater. Men årets oppgjør tyder på variasjon. Frontfaget ble ikke en fasit, og det er bra, slår Brynhild Asperud fast.

Hensyn til lokale forhold og utfordringer er alltid krevende. Resultatet fra de lokale forhandlingene ga et vidt spenn, fra litt under frontfaget til rundt tre prosent.

– Det er større variasjon i andre områder av Spekter enn det området helseforetakene tilhører. I helsesektoren er ikke bedriftens økonomi et kriterium på samme måte som i andre virksomheter. Vi ser imidlertid at helseforetakenes størrelse spiller inn. Jo større de er, jo vanskeligere er det å oppnå mer enn frontfagsrammen.

Ingen kultur for å snakke lønn

Det er fremdeles et stort gap mellom bioingeniørene og andre deler av medlemsmassen. Asperud mener en av årsakene er at ikke alle er like flinke til å forhandle lønn ved ansettelse.

Brynhild Asperud
Brynhild Asperud, leder av forhandlingsutvalget for Spekter-området. Foto: NITO

– Det er få som stiller betingelser. Det er også få som sier nei takk dersom de ikke får den lønnen de forventer. På laboratoriene er det ingen kultur for å snakke om lønn ved ansettelse eller endring av stilling, verken i ledelsen eller blant ansatte. Begge parter må akseptere at lønn blir et tema, slik det er i andre deler av ingeniøryrkene, understreker hun.

For lønn er viktig. De som står på og snakker om lønn har større sjanse for å oppnå mer. Hun mener flere bør være villige til å si fra, stille betingelser, og eventuelt si nei takk.

Når det gjelder kvinnedominerte yrker i det offentlige, er det en generell tendens at lønnen er lavere enn for sammenlignbare yrker utenfor helseforetakene. Det gjelder også bioingeniørene. Det er derimot ingen kjønnsdiskriminering innad i disse yrkene. Undersøkelser viser at menn har samme lønn som sine kvinnelige kolleger.

Gode lokale forhandlere

Årets forhandlinger var et mellomoppgjør, og handlet kun om penger. Ved neste oppgjør skal også teksten i overenskomstene revideres. De lokale forhandlingsutvalgene jobber med langsiktige planer, og er allerede i gang.

– De lokale tillitsvalgte gjør en formidabel jobb, både med rammer, innretninger og tekster. Det er et tøft område å drive med forhandlinger i, og vi prøver å legge til rette for best mulig støtte. God og mye kommunikasjon er viktig for oss.

Stadig flere bioingeniører tar etter- og videreutdanninger. Asperud synes det er positivt, og mener det må reflekteres i lønnen.

– Videreutdannelse må inn i overenskomsten, slik at relevante utdanninger kompenseres, slår hun fast.

Fem tillitsvalgte fortalte om håp og forventninger i forkant av årets lønnsoppgjør. Her er reaksjonene fra de samme fem i etterkant. 

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt NITO, St. Olavs hospital

Lise Dragset
Lise Dragset

Vi har ikke reelle forhandlinger om rammen, den styres av frontfaget. Det positive er at det er god tone og godt klima, med konstruktive diskusjoner og reelle forhandlinger om innretningen. Vi mener det er gjort gode valg for hvordan pengene skal brukes. Noen av valgene er riktignok kontroversielle, som for eksempel at det er satt av penger til individuell fordeling begrenset til Laboratorieklinikken og Driftsservice. Argumentet er at de om lag 50 medlemmene som ikke jobber i disse to avdelingene har vært bedre ivaretatt ved individuell fordeling tidligere. 

Julie Dybvik, foretakstillitsvalgt NITO, Oslo universitetssykehus

Julie Dybvik
Julie Dybvik

I år ble ikke NITO og OUS enige, og vi endte med brudd. Derfor kan vi ikke si oss fornøyde. Uenigheten handlet om innretningen på oppgjøret, samt manglende reelle forhandlinger ettersom det var uaktuelt å gå ut over frontfagsrammen. Vi var opptatt av et punkt fra protokollen i 2016 om at partene skulle ha en dialog om lønnsmodellen. Det var skuffende at denne dialogen ikke kom i gang før årets forhandlinger.

SAN og Spekter ble enige om å starte et arbeid innen oktober 2017 om:

  • lønnsfastsettelse ved ansettelse
  • lønnsfastsettelse ved vesentlig stillingsendring
  • fordeling av lønnstillegg i oppgjørene
  • den enkeltes lønnsutvikling over tid

Lene Kile Taushanis, plasstillitsvalgt, avdeling for mikrobiologi ved Stavanger universitetssykehus

Lene Kile Taushanis
Lene Kile Taushanis

Bioingeniørene med lønnsstige fikk det de hadde forventet, og er rimelig fornøyde. Men faglederne som har individuell lønnsvurdering er ikke fornøyde. De har fått mindre tillegg enn andre bioingeniører. Da vi gikk inn i NITO forventet vi at lønnsnivået skulle komme opp mot andre ingeniører med treårig utdannelse. Slik er det ikke blitt. Ingeniører i kommunen ligger fremdeles mye høyere i lønn enn bioingeniørene.

Vigdis Fjeld, foretakstillitsvalgt NITO, Haukeland universitetssjukehus

Vigdis Fjeld
Vigdis Fjeld

Med begrensede midler ble det tøffe og utfordrende forhandlinger, og vi klarte dessverre ikke å løfte alle medlemmer så mye som behovet tilsier. Som forventet var det ikke mulig å overstige frontfagsrammen. Vi er likevel godt fornøyd med gjennomslaget for innretningen på årets oppgjør. Den ivaretok vår største utfordring, og vi fikk bukt med det store lønnsmessige etterslepet i fagstillingsgruppen vår. En rekke medlemmer sikres dermed et velfortjent og etterlengtet løft. Utover dette er medlemmene våre sikret et generelt tillegg, samt minstelønnssatser i grunnstilling på nivå med den såkalte Høyskolestigen. Det ble også satt av midler til individuell fordeling.

Vi er også godt fornøyd med at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal ha fokus på masterne våre. Målet er å kunne enes om et adekvat lønnsnivå for mastere i Helse Bergen.

Som forhandlingsleder sendte jeg en kommentar til alle våre 500 medlemmer. Der presiserte jeg at den enkelte bør vurdere egen lønnsutvikling når lønnsbrevene sendes ut i høst, og at en bør takke ja til lønnssamtaler. Jeg oppfordret medlemmene til å gå i dialog med nærmeste leder dersom lønnsutviklingen ikke er som forventet. Jeg mener det er svært viktig å bevisstgjøre medlemmene.
Det lokale forhandlingsutvalget gjør sitt beste for å sikre lønnsutvikling for NITOs medlemmer, men dette er ikke nok. Alle medlemmer må i tillegg være aktive for å sikre det lønnsnivået og den utviklingen som de fortjener. Alle bør vurdere eget lønnsnivå og lønnsutvikling når lønnsbrevene sendes ut til høsten, og de bør takke ja til lønnssamtaler når det tilbys. Dersom lønnsutviklingen ikke er som forventet er det viktig å gå i dialog med nærmeste leder.

Sarah Gjerde Myhre, foretakstillitsvalgt NITO, Stavanger universitetssykehus

Sarah Gjerde Myhre
Sarah Gjerde Myhre

Vi hadde ikke store forventninger til årets lønnsoppgjør, men håpet på reelle forhandlinger med arbeidsgiver og fagforening som likeverdige parter. Slik ble det dessverre ikke. Frontfaget styrer våre forhandlinger. Det er frustrerende. Frontfaget skal være normgivende over tid, ikke et tak. Vi har gode lokale argumenter, men kommer ingen vei. Det oppleves som å stange hodet i veggen.

Les også:

Disse bioingeniørene har ikke store forventninger til årets lønnsoppgjør

Frontfagmodellen kan utfordres

Frustrasjon før oppgjøret

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO, Tillitsvalgt