«Uten bioingeniørene stopper sykehusene»

Aktuelt

«Uten bioingeniørene stopper sykehusene»

  • Ros fra helseministeren ved åpningen av Bioingeniørkongressen.
  • Men ingen løfter knyttet til videreutdanning eller kvalitetssikring.

Publisert

Endret

Foran en sal fylt av flere hundre bioingeniører, hyllet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) yrkesgruppen da han åpnet den nasjonale fagkongressen onsdag formiddag. Bioingeniørkongressen arrangeres i Oslo, 1. – 3. juni.

Bent Høie
Helseminister Bent Høie åpnet Bioingeniørkongressen onsdag formiddag. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Tar over legeoppgaver, flere studenter

Høie la vekt på bioingeniørenes rolle i fremtidens helsevesen, hvor pasientens behov skal stå i sentrum. Han mener det er behov for endringer i oppgavedelingen mellom profesjonene i helsevesenet, og ga uttrykk for at bioingeniørene er i front på dette området.

- Vi har NITO og bioingeniørene med oss på laget, sa Høie og viste til at bioingeniører har overtatt legeoppgaver i patologilaboratorier.

Statsråden fremhevet bioingeniørenes betydning innen både spesialist- og primærhelsetjenesten, og sa at det er positivt at studiekapasiteten for bioingeniørutdanning er økt.

Bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen fikk 20 flere plasser i revidert nasjonalbudsjett i fjor.

Høie nevnte også den sterke økningen i antall søkere til bioingeniørutdanningene. Han bemerket at benkeradene nok vil bli fylt opp med enda flere bioingeniører på fremtidige kongresser.

Kjennskap til labhverdagen

Helse- og omsorgsministeren forlot kongressen umiddelbart etter åpningstalen, men tok seg tid til et par spørsmål fra Bioingeniøren på veien ut.

- Hva vet du om bioingeniører?

- De har en sentral rolle i sykehuslaboratoriene, og oppgavene deres har blitt større.

Statsråden fikk før jul et innblikk i den moderne bioingeniørhverdagen, da han klippet snora ved åpningen av det helautomatiserte laboratoriesystemet ved Bærum sykehus.

- En positiv modernisering, som gir bedre kvalitet og mer effektivitet, kommenterte Høie.

Ingen budsjettlekkasjer

- Mange etterlyser videreutdanningstilbud for bioingeniører som skal ta på seg nye oppgaver i laboratoriene. Men så langt har det ikke kommet på plass videreutdanning innen hverken patologi eller mikrobiologi. Kan regjeringen sette fortgang i dette?

- Universiteter og høgskoler bestemmer dette selv, sier Høie.

Han mener at utfordringer med å få på plass videreutdanning må løses i samarbeid mellom helseforetakene og utdanningssektoren.

- Du er opptatt av pasientsikkerhet. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har begynt med kvalitetssikring av labarbeidet i hjemmetjenesten. Med dagens bevilgning mener Noklus det vil ta 15 år å komme i mål. Kan de forvente å få mer i neste statsbudsjett?

- Jeg er kjent med arbeidet deres og hva de ønsker. Men jeg kan ikke si noe om budsjettet nå.

- Men arbeidet er viktig?

- Ja.

Bioingeniørkongressen
Fra åpningen av Bioingeniørkongressen 2016. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Stikkord:

BFI, Bioingeniørkongressen, NITO