Vi er ikke fornøyd

Vi merker økende uro blant medlemmene. NITOs tillitsvalgte melder at lokal arbeidsgiver ikke følger opp intensjonen bak Spekter-modellen, skriver Brynhild Asperud.

Debatt

Vi er ikke fornøyd

Oppgjøret i 2019 vil vise om Spekter-modellen er liv laga for NITOs medlemmer i helseforetakene, skriver Brynhild Asperud.

Publisert

Endret

Av Brynhild Asperud, leder av tariffutvalg NITO Spekter

Det er viktige problemstillinger Merete Liset tar opp i innlegget «Lønn i himmelen eller lønn som fortjent?». Over tid har det skapt utfordringer for NITO at organisasjoner vi sammenlikner oss med, har sentralt fremforhandlede normallønnssatser som ved flere foretak gir høyere lønn enn NITO-medlemmenes lokale og individuelle lønn. Dette gjelder særlig de mest erfarne bioingeniørene. Noen forskjeller kan forventes, men ikke av den størrelse vi nå ser.

Spektermodellen er tuftet på lokal lønnsdannelse. Dette har også vært fundamentet i NITOs lønnspolitikk og vårt grunnlag i forbindelse med foretaksreformen i 2002. De organisasjoner som ikke ville akseptere annet enn sentralt avtalte normallønnsstiger, ble overført slik. Dette er bakgrunnen for den todelte modellen i Spekter Helse.

Arbeidsgiver følger ikke opp

Vi merker økende uro blant medlemmene. NITOs tillitsvalgte melder at lokal arbeidsgiver ikke følger opp intensjonen bak Spekter-modellen. I en kartlegging blant de foretakstillitsvalgte i høst, oppgir halvparten at arbeidsgivers manglende forståelse, kunnskap og holdninger til egen lønnsmodell er blant de største utfordringene i lokalt lønnsarbeid. Arbeidsgiver benytter minstelønnstigene i NITOs avtaler som normallønnssatser og det gjøres i liten grad reelle lønnsvurderinger, som den lokale modellen bygger på. Dette er oppsiktsvekkende.

SAN og NITO har møtt Spekter for å diskutere problemstillingene. Vi opplevde at Spekter erkjente felles utfordringer. Det er behov for oppfølging og flere møter før lønnsoppgjøret 2019. NITOs hovedstyre ser også alvorlig på utfordringene innen Spekter Helse.

NITOs hovedstyre ser også alvorlig på utfordringene innen Spekter Helse.

Noen kommer godt ut

Det er likevel medlemmer i NITO Spekter som har kommet godt ut av lokale forhandlinger. NITO har flere steder forhandlet frem høyere begynnerlønn, spesialingeniøravlønning uten formelle krav til videreutdanning og bedre ubekvemstillegg enn i avtalene til Delta og Fagforbundet. På UNN, som Liset refererer til, vil en NITO- bioingeniør som går nattevakt én gang per uke ha om lag 20 000 kroner mer i ubekvemstillegg per år. Dette er likevel langt fra nok til å oppveie de forskjeller vi ser samlet sett.

NITO Spekter jobber langs flere akser for å håndtere utfordringene vi i fellesskap møter. Det er laget en handlingsplan frem mot oppgjøret i 2020, der det vurderes virkemidler for å få en bedre lønnsutvikling for bioingeniørene og medlemmene innen helse. I lønnsoppgjøret i 2019 vil vi være bundet av nåværende forhandlingsmodell og virkemidlene må derfor tilpasses dette.

Er modellen liv laga?

Det er svært alvorlig at medlemmer vurderer å melde seg ut av NITO. Vi har ingen medlemmer å miste. Det er videre viktig å være klar over at mens NITO i 2018 i flere foretak har brukt lite av rammen for 2019, så er det motsatt for Delta og Fagforbundet. For å gjøre en god samlet vurdering, bør man også se på oppgjøret for 2019.

Ved bytte av fagforening, er formalitetene at vedkommende er bundet av de avtaler NITO har inngått ut avtaleperioden. Medlemmer i Spekter-området per 01.04.2018 vil være bundet av NITOs avtaler frem til 31.03.2020. Det kan være ulik praksis fra arbeidsgivers side rundt dette.

Det er en sammensatt utfordring vi skal håndtere. Vi er ikke fornøyd med situasjonen. Oppgjøret i 2019 vil vise om Spekter-modellen er liv laga for NITOs medlemmer i helseforetakene. Vi forventer at arbeidsgiver erkjenner at noe må gjøres.

Les mer:

Lønn i himmelen eller lønn som fortjent?

Det er arbeidsgivers ansvar at lønna er for lav

Hvordan gikk lønnsoppgjøret i helseforetakene?

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO