Hvordan gikk lønnsoppgjøret i helseforetakene?

Blant både bioingeniører og radiografer er det frustrasjon etter et oppgjør hvor man opplever å ha kommet dårligere ut enn sammenlignbare grupper. Illustrasjon: Tomas Moss / Ketill Berger.

Aktuelt

Hvordan gikk lønnsoppgjøret i helseforetakene?

Bioingeniøren har spurt tillitsvalgte rundt om i landet. Her kan du lese hva de svarte.

Publisert

Endret

Norsk sykepleierforbund (NSF) fikk fra og med 1. juli en garantert minstelønn for sykepleiere i sykehus, på 490 000 kroner ved ti års ansiennitet. Fra 1. juli neste år er denne minstelønna 500 000. Blant både bioingeniører og radiografer er det frustrasjon etter et oppgjør hvor man opplever å ha kommet dårligere ut enn sammenlignbare grupper. Les mer i artikkelen «Lønnsoppgjøret i sykehusene ble en blandet fornøyelse» 

Helse Bergen

Vigdis Fjeld, foretakstillitsvalgt

Sykepleierforbundet banet vei og løftet indirekte en rekke av våre medlemmer ved å få 490 000 som minstelønn ved ti års ansiennitet. Men det gjorde det desto vanskeligere å ivareta våre øvrige medlemmer innenfor den begrensede frontfagsrammen som vi stadig blir møtt med.

NITO Helse Bergen valgte å bryte de lokale forhandlingene. Det skyldtes i all hovedsak arbeidsgivers krav om innføring av makssatser på ubekvemstillegg, men blant annet også manglende ivaretagelse av mastere, spesialstillinger og fagstillinger - samt at det ble tilbudt alt for lite penger totalt sett. Dersom det er de beste og de mest kvalifiserte bioingeniørene arbeidsgiver vil ha, må de også finne seg i å betale for det!

St. Olavs hospital

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt

Vi har fått et greit generelt tillegg på tre prosent, men vi har måttet flyttet virkningsdatoen for å få det til. Det påvirker neste års lønnsoppgjør negativt.

NITO greide å forhandle frem en lønnsstige på nivå med sykepleiernes. De fleste bioingeniørene med ti års erfaring fikk 30 000 kroner i lønnsopprykk fra 1. juli. Samtidig har det ført til at det så å si ikke finnes lønnsforskjeller i gruppen med ti års ansiennitet eller mer. Nesten alle har nå 490 000 kroner i årslønn.

For å sikre at fagansvarlige bioingeniører fortsatt har en minstelønn som er høyere enn bioingeniører i grunnstilling, måtte også denne minstelønnen heves så mye som vi hadde penger til. Konsekvensen ble at svært erfarne fagansvarlige bioingeniører nå har samme lønn som de som er helt ny i samme type stilling.

De små lønnsforskjellene vi har prøvd å skape over mange år, er så å si borte.

For oss som forhandler lokalt har frontfaget vært taket for hvor mye penger vi kunne få i år. For de som forhandler sentralt har rammen blitt svært mye høyere enn frontfaget. Ved mellomoppgjøret i 2019 vil vi få se om dette er en ny arbeidsgiverpolitikk, eller et engangsløft som vil gi dem som fikk mest i år et svært lavt oppgjør neste år.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Geir Magne Lindrupsen, foretakstillitsvalgt

Isolert sett fikk vi et greit oppgjør, hvor frontfaget var rammen. Men etter at vi hadde forhandlet ferdig kom resultatene til sykepleierne, Fagforbundet og Delta. Nå frykter jeg at vi kan miste medlemmer på grunn av garantilønnen ved ti års ansiennitet. Bioingeniørene hos oss kan nå få høyere garantilønn ved å skifte forbund. Forskjellen vil bli mindre etter neste års oppgjør, men jeg tror ikke vi vil greie å matche den helt.

Oslo universitetssykehus

Julie Dybvik, foretakstillitsvalgt

Årets lønnsoppgjør var svært utfordrende. For å bli enige så vi oss nødt til å flytte virkningsdatoen til juli, og det vil si at det ikke blir en lett oppgave neste år med overhenget man tar med seg.

Vi forhandler lokalt og skal se på lokale utfordringer, men arbeidsgiver tør i liten grad å prioritere annerledes for våre grupper og det er beklagelig.

Slik vi ser det, er det liten tvil om at Spekter har valgt å prioritere andre grupper i årets oppgjør. Vi forventer det blir bioingeniørenes tur neste gang.

Sykehuset i Vestfold

Lilja Synnøve Høiback, foretakstillitsvalgt

Vi har hatt reelle forhandlinger i år, både når det gjelder penger og teksten i overenskomsten. Blant annet har vi fått inn et tillegg på 25 000 kroner for relevant master. Fra før har vi tillegg for spesialistgodkjenning.
Problemet er at hvis vi sammenligner oss med NSF, Delta og Fagforbundet, så har de fått et oppgjør som gjør at de nå ligger 20 000 kroner over bioingeniører i grunnstilling med ti års ansiennitet. Vi må imidlertid se årets hovedoppgjør i sammenheng med mellomoppgjøret neste år, og se hvordan vi kommer ut samlet sett før vi trekker noen konklusjoner. Vi har også bedre ulempetillegg enn Fagforbundet.

Tidligere hadde alle hos oss individuell lønn. Men vi så at bioingeniører i grunnstilling da ble lønnstapere. Vi innførte stige og har fått til en betydelig heving av lønna til denne gruppen. Men hvis vi skulle brukt så mye på stigen at vi lå likt med de andre forbundene i år, ville det blitt for lite til fagstillinger, medisinsk tekniske ingeniører og andre som ikke har stige.

Helgelandssykehuset

Lill Marita Berg, foretakstillitsvalgt

Bioingeniørene er ikke fornøyde. Vi fikk ikke økt stigen like mye som sykepleierne, så nå tjener sykepleiere med ti års ansiennitet mer enn bioingeniører med like mange års erfaring.

Vestre Viken

Nina Bjerke, foretakstillitsvalgt

Jeg stiller store spørsmål ved forhandlingsmodellen etter årets oppgjør, og føler at vi taper på å forhandle lokalt. Sykepleierne gjorde et knakende godt oppgjør, sammen med Fagforbundet og Delta. I fjor lå vi like bak sykepleierne på ti års ansiennitet, nå er forskjellen økt betraktelig. Hvorfor klarer vi ikke å følge deres lønnsnivå? Blir vi nå et B-lag i Vestre Viken? Jeg er redd det vil gå ut over rekrutteringen av bioingeniører.

Dette er bakgrunnen for at vi i år brøt de lokale forhandlingene.

Helse Stavanger

Sarah Gjerde Myhre, foretakstillitsvalgt

Halvparten av medlemmene er på lønnsstige. De ønsker ikke å havne for langt bak sykepleierne, og det er vanskelig å forhandle lokalt når man må ta hensyn til resultatet fra de sentrale oppgjørene. Status per i dag er at vi ligger bak på stigen, men vi må se årets oppgjør i sammenheng med det som kommer neste år. Skulle vi fått mer i år, måtte vi flyttet virkningsdatoen. En annen utfordring vi får etter årets oppgjør, er at lønnsforskjellen mellom de i grunnstilling og de i fagstilling minker. Dermed får man lite igjen for å gå inn i en stilling med ekstra ansvar.

Frontfaget var som vanlig rammen for oppgjøret.

Sørlandet sykehus

Tom-Erik Rong, klinikktillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget

Vi sier vi har lokale forhandlinger. Men i realiteten har vi sentrale forhandlinger, uten noen av godene det gir. Foretaket ser på frontfaget som et absolutt tak, og det er ikke rom for noe utover dette. Det er alt for lite penger til å rette opp skjevheter og feil, og vi ender opp med å ofre store grupper for å rette opp feil hos andre. Dette medfører at vi havner i en ond sirkel, der vi år etter år må rette opp feil som vi ikke hadde penger til å rette opp året før.

Så lenge det er slik, vil vi tape på å ha såkalte lokale forhandlinger.

Sykehuset Telemark

Ragnhild Brataker, foretakstillitsvalgt

Hos oss er det ikke ansiennitetsstiger, lederne fordeler alt individuelt. Frontfaget var som vanlig rammen. Vi fikk økt prosenttillegget for vakter, men fikk ikke gjennomslag for vakttillegg også ved overtid. Vi fikk ikke med noe om kompetanse i overenskomsten, selv når vi endret pengekravet til «lønn vurderes». Overraskende og nedslående, siden både Helse Sør-Øst og Spekter er opptatt av kompetanse. Vi har sagt at vi forventer at NITO – som følger Spekters modell og forhandler kun lokalt – blir prioritert neste år, siden de som forhandler sentralt ble prioritert i årets oppgjør.

Helse Nord-Trøndelag

Marita Elise Jakobsen, foretakstillitsvalgt

Som vanlig var frontfagsrammen taket for oppgjøret her. Virkningen av de oppgjørene som ble forhandlet sentralt ble over rammen i vårt foretak, og flere med oss har jeg hørt. For å kunne matche oppgjøret til forbundene som forhandler sentralt, måtte også vi flytte frem virkningsdatoen til 1. juli og får med oss et stort overheng inn i neste års oppgjør. Om vi ikke får forståelse fra arbeidsgiver da, er det liten sjanse for at vi klarer holde tritt med de som forhandler sentralt.

Jeg stiller spørsmålstegn ved om vi har reelle lokale forhandlinger og om denne modellen lønner seg for oss i helsesektoren. Det er liten mulighet for å påvirke / forhandle om egen lønn innen denne sektoren, noe som er et av hovedpoengene med lokale forhandlinger.

Helse Fonna

Marie Tendeland Martinsen, forhandlingsleder

Vi endte på 2,83%, altså like over frontfagsrammen på 2,8. Jeg synes vi klarte å ivareta medlemmene godt, da alle blant annet ble sikret en lønnsøkning på minimum 15 000 kroner. Dialogen med arbeidsgiver var god.

Akershus universitetssykehus

Elisabeth Lysaker, foretakstillitsvalgt

Årets oppgjør har vært utfordrende. Vi prioriterte å få endret virkningsdatoen til 1. januar, dermed ble bioingeniørenes stige langt lavere enn sykepleiernes. Fordelen er at vi fra 2019 av slipper å få med overheng fra foregående år inn i oppgjøret. Det er positivt at vi fikk generelt tillegg til alle og en pott til individuell fordeling. Dessverre oppnådde vi ikke tillegg for bioingeniører med spesialistgodkjenning.

Sykehuset Innlandet

Glenn-Erik Wold, foretakstillitsvalgt

Vi fikk som vanlig frontfagsrammen og det kunne vært greit – hvis utgangspunktet hadde vært bedre. Oppgjøret gir ikke rom for et skikkelig lønnsløft til hele bioingeniørgruppen, samtidig har vi ikke fått så lite at det er grunnlag for streik. Vi har greid å ivareta begynnerlønna og lederne i år, men sliter med å holde følge med stigene til treårige høgskolegrupper. Man kan spørre seg om vi har reelle forhandlinger når frontfaget er så styrende?

Finnmarkssykehuset

Espen Kummeneje, foretakstillitsvalgt

Vi fikk et oppgjør som vi er fornøyd med. Forhandlingsklimaet var godt og vi synes vi har reelle forhandlinger. Vi ble ganske raskt enige om innretningen på oppgjøret. NITO i Finnmarkssykehuset har en liten og oversiktlig medlemsmasse, det forenkler arbeidet med lønnsforhandlinger. Vi prøver å unngå pottfordeling, og ønsker heller at pengene fra oppgjøret fordeles på ulike grupper av ansatte. Nesten alle tillegg regnes i prosent av grunnlønna, de er ikke på et bestemt kronebeløp. I år forsøkte vi å få også helgetillegget gjort om til prosenttillegg. Det fikk vi ikke gjennomslag for.

Nordlandssykehuset

Skjalg Andersen, forhandlingsleder

Som vanlig var frontfaget taket, vi kommer aldri noe særlig over det. Vi fikk et ok oppgjør, men ikke like bra som sykepleierne, og bioingeniørene vil som et minimum følge lønnsutviklingen deres. Sykepleierforbundet har imidlertid flyttet virkningsdatoen. Det som ble et pent oppgjør i år, kan altså komme til å straffe seg for dem i senere oppgjør.

Uansett er det ikke til å stikke under en stol at bioingeniørene synes de får dårlig betalt, med tanke på at de er ingeniører med treårig høgskoleutdannelse.

Helse Møre og Romsdal

Elise Vegsund, foretakstillitsvalgt

Det er liten tvil om at årets lønnsoppgjør var krevende. Sykepleiernes resultat overrasket oss, og vi har inntrykk av at det også kom overraskende på arbeidsgiver. Det er vanskelig å se for seg at NSF-oppgjøret er innenfor frontfagsrammen.

Det var ikke mulig for oss å matche deres lønnsnivå for grunnstilling innenfor frontfagsrammen, og samtidig sørge for at alle våre medlemmer fikk et lønnstillegg. Vi har hatt to år med reallønnsnedgang for mange, så det var viktig for oss.

Vi ble til slutt enige med arbeidsgiver, men vi har en utfordring for grunnstillinger bioingeniør / radiograf. Selv om NITO har en innretning som er annerledes, så har våre medlemmer med lang ansiennitet nå 5 000 kroner lavere lønn per år enn høgskolegruppene som forhandler sentralt. Forskjellen vil fra 1. juli 2019 øke til 15 000 kroner, sammenlignet med sykepleierne. Dette blir en stor utfordring for oss ved lønnsoppgjøret i 2019, når vi samtidig skal opprettholde vår lønnsmodell med lokal lønnsdannelse og individuell lønn. Vi har hatt tro på at det er den beste løsningen for våre medlemmer, vi beholder fortsatt den troen, men den blir sterkt utfordret.

Sykehuset Østfold

Iren Elisabeth Skau Wiig, foretakstillitsvalgt

Ved Sykehuset Østfold fikk NITO rammen på 2,8 prosent, og alle lønnsendringer ble gitt med virkning fra 1. januar 2018.

Med den udiskutable rammen NITO fikk er det umulig å gi medlemmene en anstendig lønnsøkning. Dette gjør at medlemmene blir hengende langt etter lønnsutviklingen til sammenlignbare grupper ved Sykehuset Østfold, hvor flere forbund forhandler sentralt.

Det som har gått bra er at vi har fått inn en protokolltilførsel om at partene er enig om at det skal nedsettes en lokal arbeidsgruppe bestående av representanter fra arbeidsgiver og representanter fra NITO i Sykehuset Østfold. Den partssammensatte gruppen skal gjennomgå lønnsutviklingen for NITO-organiserte de seneste årene. Arbeidet er påbegynt og skal være avsluttet senest 1. februar 2019.

Bioingeniøren har ikke lyktes med å få en kommentar fra Helse Førde.

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO