Gir bioingeniørutdanningene gode redskaper for å håndtere og forebygge krenkelser?

Nettopp fordi bioingeniørene er en mangfoldig gruppe er rasisme og mangfold et viktig tema i utdanningene, skriver forfatterne - som alle jobber ved norske bioingeniørutdanninger. Foto: Kristin Risa

Debatt

Gir bioingeniørutdanningene gode redskaper for å håndtere og forebygge krenkelser?

Bioingeniørens artikkel «Jeg vil ikke bli stukket av deg. Du får hente en hvit» løfter frem Lovisenberg sykehus sitt forbilledlige arbeid med å sette søkelys på hvordan bioingeniører kan møte rasisme fra pasienter.

Publisert

Endret

Av Anette Lie-Jensen (HIØ), Trond Brattelid (HVL), Inger-Lise Neslein (UiA), Elisabeth Ersvær (HiNN), Bente Alm (NTNU, Ålesund), Hege Smith Tunsjø (OsloMet). Ragnhild Bach (NTNU, Trondheim), Vivian Berg (UiT)

Bioingeniørene er ettertraktet i arbeidsmarkedet, og bioingeniørutdanningene tiltrekker seg flinke studenter med en variert bakgrunn. Vi uteksaminerer dermed dyktige bioingeniører som bidrar til et rikt mangfold på sykehuslaboratoriene.

I artikkelen (nr. 5, 2023) fra Lovisenberg hevdes det imidlertid at hvordan studentene kan og bør møte rasisme ikke virker å være et tema på bioingeniørutdanningen. Dette kjenner ikke utdanningsinstitusjonene seg igjen i.

Nettopp fordi bioingeniørene er en mangfoldig gruppe er rasisme og mangfold et viktig tema i utdanningene. Allerede i Rammeplanen av 2005 er det poengtert at «… studentene skal utvikle et helhetlig syn på mennesket, vise respekt for menneskets integritet og rettigheter». Etikk, kommunikasjon og respekt for menneskers integritet og rettigheter har dermed vært et tema i utdanningen av bioingeniører i nesten 20 år, og de nye retningslinjene fra 2019 setter enda sterkere fokus på dette.

Nettopp fordi bioingeniørene er en mangfoldig gruppe er rasisme og mangfold et viktig tema i utdanningene

De nye retningslinjene sier blant annet at studentene skal «...kjenne til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder …». Kravet om «mangfoldkunnskap" i de nye nasjonale retningslinjene for bioingeniørutdanningene setter dermed tydelige krav til undervisning av studentene i etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse.

Gjennom utdanningen forberedes studentene blant annet gjennom refleksjon, skriveoppgaver, rollespill og kommunikasjonsøvelser på hva de kan møte i praksis, og hvordan de kan håndtere situasjonen og hvem de skal si ifra til om ugreie opplevelser. Når i studieforløpet undervisningen foregår og hvordan undervisningen rundt denne tematikken gjennomføres, varier noe fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Men alle bioingeniørutdanninger har undervisning knyttet til dette, og er forpliktet til det gjennom de nasjonale retningslinjene.

Vi som utdanner fremtidens bioingeniører må alltid ha søkelys på - og mål om - å bli bedre. Det er nyttig og viktig med en påminnelse om at vi må fortsette å ha fokus på dette og arbeide mer med å gi studentene gode redskaper for å håndtere og forebygge ulike former for krenkelser. I denne sammenheng er det viktig at vi også legger til rette for et mangfold i rekrutteringen av ansatte på utdanningsinstitusjonene. Det vil styrke utdanningene ytterligere og sikre at ulike perspektiver ivaretas gjennom utdanningen.

Les også

Å få bukt med rasisme krever systematisk innsats

Utdanning er nøkkelen til å bekjempe rasisme

Jeg vil ikke bli stukket av deg. Du får hente en hvit.

Stikkord:

Arbeidsliv, Bioingeniørstudent, Rasisme, Samfunn, Utdanning