På tide å synliggjøre etikken

Som BFI-medlem må du forholde deg til de yrkesetiske retningslinjene som er utarbeidet av BFIs yrkesetiske råd.

Etikk

På tide å synliggjøre etikken

Tillitsvalgte passer på at tariffavtalens krav oppfylles. Verneombudet ser til at arbeidsplassen ikke bryter med arbeidsmiljøloven. Men hvem tar ansvaret for at de etiske retningslinjene implementeres og følges opp? 

Publisert

Endret

Av KJETIL JENSET, medlem av BFIs fagstyre og observatør i yrkesetisk råd

For å kunne yte gode helsetjenester, er vi avhengige av tillit og et positivt omdømme. En forutsetning for å oppnå denne tilliten er at vi har gode og dekkende etiske retningslinjer for virksomheten. Med tanke på hvor viktig dette er, er det merkelig at ikke arbeidsgiver har større fokus på temaet etikk.

Ulike etiske retningslinjer og krav

Som BFI-medlem må du forholde deg til de yrkesetiske retningslinjene som er utarbeidet av vårt eget yrkesetiske råd (YER). Som ansatt må du forholde deg til de etiske retningslinjene som gjelder for ditt foretak. Vår egen profesjonsetikk vil ha retningslinjer som vi bioingeniører mener er viktig for vår profesjon. Arbeidsgiver vil ha mer generelle retningslinjer. Det er selvfølgelig forventet at du har satt deg inn i begge - for disse skal følges.

Arbeidsgiver setter gjerne krav til deg om at du skal utøve ditt arbeid i samsvar med høy etisk standard som understøtter virksomhetens verdigrunnlag. For å nå dette målet, kreves det både at de etiske retningslinjene er kjent av den enkelte og at man er seg bevisst verdigrunnlaget på arbeidsplassen. Jeg tror de fleste er enig i at denne oppmerksomheten kunne vært større.

… etikk bør ikke bare være et selvstudium. Etikken må synliggjøres gjennom samtaler og etisk refleksjon på arbeidsplassene

En til dels stor andel av pasientenes klager til pasientombud går ikke direkte på helsepersonellets mangel på faglighet eller forsvarlighet. Klagene går derimot ofte på hvordan pasienten blir møtt eller behandlet som medmenneske. Kan vi stole på at utdanningsinstitusjonene gir adekvat opplæring i dette? Det må vi kunne forlange. Samtidig er det viktig at dette også blir en del av den kontinuerlige opplæringen av den yrkesaktive.

Tenker du at ettersom du ikke omgås pasienter, så behøver du ikke å bry deg med etikken? Da tar du feil. De etiske retningslinjene kan også si noe om ditt ansvar for et godt arbeidsmiljø, handel, respekt for andre, bruk av sosiale medier og om forventet lojalitet mot din arbeidsgiver. Etiske retningslinjer og verdigrunnlag må derfor alle forholde seg til. 

Synliggjør etikken!

Arbeidsgiver må ta ansvar for implementering og oppfølging av sine egne etiske retningslinjer. Det henvises ofte til nettsider, linker, e-læringsprogram og brosjyrer, men etikk bør ikke bare være et selvstudium. Etikken må synliggjøres gjennom samtaler og etisk refleksjon på arbeidsplassene. Da vil man kunne utvikle en felles etisk plattform som i større grad sikrer at retningslinjene blir fulgt. Det må derfor legges til rette for dette i hverdagen.

I år kom boka «Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar». Etikkinteresserte bioingeniører kjøper selvfølgelig den, men i tillegg bør den være en del av faglitteraturen på arbeidsplassen. Boka kan da bli en katalysator for økt interesse for etikk og medvirke til at dette blir et naturlig tema.

KEK

Alle helseforetak skal ha en klinisk etisk komite (KEK). Aktuelle etiske problemstillinger skal her gis en grundig og systematisk håndtering. På den måten kan ulike aspekter ved vanskelige saker få en bred og god behandling. Komiteen kan bidra til å øke forståelsen for hvorfor etikk både er vanskelig og viktig, og kan gi råd når man står ovenfor vanskelige avgjørelser. Informer om KEK – og inviter dem gjerne til arbeidsplassen. Kanskje bør man jobbe for å få med en bioingeniør i KEK?

Vi trenger gode etiske veiledere

Arbeidsgiver må ha en god etisk veileder som sier noe om hva som er forventet av de ansatte. Her informerer arbeidsgiver om sine tanker og føringer om temaet etikk og verdigrunnlag. Det er ingen tvil om at enkelte foretak har lagt ned mer arbeid i dette enn andre. En god etisk veileder er et godt redskap for å introdusere nyansatte inn i virksomhetens kjerneverdier og etiske retningslinjer på et tidlig tidspunkt. For å sikre kontinuitet i dette arbeidet bør det være tema også i den årlige medarbeidersamtalen.

Lederne har nøkkelen til større oppmerksomhet om etikk på arbeidsplassene. Er det tvil om hvordan retningslinjene skal forstås, eller ved brudd på disse, er det nærmeste leder som skal kontaktes. Det er ikke sikkert alle ledere føler seg kompetente til det. Derfor bør også ledere være skolert for å gi råd og veilede i etikk. Alternativet er å skolere egne bioingeniører til dette. Vi er avhengig av tillit. Da er økt oppmerksomhet om etikk en forutsetning.

Stikkord:

Etikk, Ledelse, Pasient, Yrkesetisk råd