Endelig en etikklærebok for bioingeniørstudenter

FAG Bøker

Endelig en etikklærebok for bioingeniørstudenter

"Jeg har funnet en bok som egner seg svært godt til undervisningen i etikk for kommende studenter. Mange etikkinteresserte bioingeniører vil nok også ha stor glede av å lese denne boken."

Publisert

Endret

Av BJARNE HJELTNES, universitetslektor ved OsloMet og medlem av BFIs yrkesetiske råd

Forfattere: Turid Aarhus Braseth, Anne Synnøve Røsvik, Einar Aadland og Milka Satinovic

Forlag: Det Norske Samlaget 2018

Antall sider: 218

Pris: 329 kroner

ISBN: 9788252194784

Jeg har i en årrekke undervist første års bioingeniørstudenter i etikk, men har aldri klart å finne en lærebok som både jeg og studentene har vært fornøyde med. Enten har bøkene vært for omfattende, for generelle eller de har krevd forkunnskaper som de fleste studentene ikke har hatt. Noen har også manglet en systematisk struktur. Det største problemet har likevel vært at bøkene primært har vært skrevet for sykepleiere eller leger og derfor har hatt få eksempler fra bioingeniørenes hverdag.

Nå ser det imidlertid ut til at letingen er over. Jeg har funnet en bok som egner seg svært godt til undervisningen i etikk for kommende studenter. Mange etikkinteresserte bioingeniører vil nok også ha stor glede av å lese denne boken.

Generelt om profesjonsetikk

Boken er tematisk delt i to; en generell del og en del som fokuserer på etikk i faglig praksis innenfor bioingeniør- og radiograffaget.

Den første delen som gir en innføring i profesjonsetikkens fundament og bakgrunn, er skrevet av Einar Aadland, dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, artikler og forskningsrapporter om etikk og verdier, organisasjonskultur, vitskapsteori og ledelse. Mange vil kanskje huske ham som medforfatter i «Etikk for bioingeniører».

Aadland gir en innføring i etiske grunnbegreper, men også en enkel innføring i metoder for å arbeide med etiske problemstillinger. I tillegg er det i første kapittel en nyttig beskrivelse av hva som kjennetegner en profesjon og ulike kunnskapstyper som inngår i profesjonell praksis. For studenter og andre som vil forstå hva som er bioingeniørenes kjernekompetanse, kan dette være nyttig å lese.

En ideell innføringsbok

Aadlands fremstillinger er preget av systematikk, konsistens og enkel språkbruk. Jeg tror leseren vil sitte igjen med et teoretisk fundament som gjør det enklere å oppdage etiske problemer, reflektere over disse samt utvikle godt etisk skjønn. Forfatteren evner å gi leseren innsikt og forståelse uten å bruke unødvendig mange og tunge setninger. Noen vil kanskje innvende at han er unødvendig knapp og vil ønske seg flere utdypninger, men da får man heller lese Aadlands bok «Etikk for helse- og sosialarbeidarar» som er mer omfattende. Jeg vil hevde at dette formatet nærmer seg den ideelle innføringsbok i profesjonsetikk.

Innføring i de to profesjonene

Del to, kapittel 6-9, som fokuserer på etikk i faglig praksis er skrevet av Anne Synnøve Røsvik, førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen ved NTNU Ålesund - og Turid Aarhus Braseth, høgskolelektor ved bioingeniørutdanningen, Høgskulen på Vestlandet. Begge er bioingeniører og har vært medlemmer av BFIs yrkesetiske råd. Milka Satinovic, førsteamanuensis ved radiografutdanningen, Høgskulen på Vestlandet, er den fjerde forfatteren.

Kapittel 6, profesjonsetikk i faglig praksis, gir en innføring i hva som kjennetegner de to profesjonene og har også med en kort historikk over hvordan fagene har utviklet seg. Sentralt er også hvilke verdier som skal være styrende for fagutøvelsen. Det er valgt ut teori som er relevant for bioingeniørfaget, men det hadde nok vært litt lettere å oppdage hvis det var brukt flere praktiske eksempler.

Jus, refleksjonsmodeller og forskning

Kapittel 7 tar for seg lover, yrkesetiske retningslinjer og forholdet mellom etikk og jus. Også dette kapitlet inneholder en del teori, noe som stiller krav til at den som underviser i faget er flink til å belyse med eksempler fra bioingeniørfaglig praksis. For eksemplene finnes!

I kapittel 8 kommer mye av det som savnes i de to foregående kapitlene. Her vises det med eksempler hva slags etiske utfordringer bioingeniører og radiografer kan møte i sin hverdag. Leseren får også en innføring i hvordan en etisk refleksjonsmodell kan brukes - med eksempler fra eget yrke.

Kapittel 9 som handler om forskningsetikk, er kort og oversiktlig, men litt for generelt. De teoretiske beskrivelsene burde vært belyst med flere eksempler fra bioingeniørfaglig forskning. Eksemplene er stort sett hentet fra kvalitative prosjekter som ikke er så gjenkjennelige for bioingeniører

To profesjoner med mange likheter

Det er ikke en altfor stor ulempe at denne boken er skrevet både for bioingeniører og radiografer. De to profesjonene har mange likheter. Begge har relativt korte møter med pasientene og har som hovedoppgave at det skal gjøres undersøkelser og analyser som ledd i diagnostikk eller oppfølging av behandling.

Les også

Tett på Turid Aarhus Braseth

Stikkord:

Bokomtale, Etikk, Yrkesetikk