Gentester i grenseland

Fagstyret mener

Gentester i grenseland

Genetiske undersøkelser er et viktig helsetilbud og blir mer og mer aktuelt etter hvert som ny teknologi utvikles og tas i bruk. 

Publisert

Endret

Offentlige og private aktører tilbyr ulike gentester, som kan bekrefte en klinisk diagnose eller avdekke risiko for sykdom i framtiden.

Virksomhetsgodkjenning

Bioteknologiloven krever godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet for den som rekvirerer og utfører undersøkelsene. En virksomhet som utfører genetiske undersøkelser kan være en offentlig eller privat institusjon, helseforetak eller andre med spesialkompetanse innenfor helsetjenesten. Aktører som ikke regnes som del av helsetjenesten, for eksempel apoteker, trenger ikke godkjenning etter dagens lov. Krav om virksomhetsgodkjenning gjelder spesielt for genetiske analyser som avdekker risiko for sykdom. Dette er analyser som krever samtykke fra pasienten og genetisk veiledning før, under og etter undersøkelsen.

Hvem utfører gentester i dag?

Det er fem medisinsk genetiske avdelinger i Norge som utfører de fleste analysene. Avdelingene har spesialkompetanse innen medisinsk genetikk og genetisk veiledning, og har egne laboratorier som utfører diagnostiske, prediktive, presymptomatiske og bærerdiagnostiske tester. De senere årene har fagfeltene innen de andre laboratoriefagene i helsevesenet, og andre offentlige og private aktører, også tatt i bruk genetiske analyser.

Evaluering av bioteknologiloven

Ny lov er på trappene, og det er viktig å få en lov som er gjeldende og relevant for både offentlige og private aktører - i og utenfor helsetjenesten.

En gentest undersøker større eller mindre deler av en persons arvestoff, og selv om en test i utgangspunktet er diagnostisk kan den føre til en prediktiv test for andre i familien. De fleste tester som utføres av andre aktører enn de medisinsk genetiske avdelingene, er diagnostiske tester. Det er derfor viktig at personer som undersøkes utenfor disse avdelingene også får tilbud om informasjon og genetisk veiledning dersom de har behov for det.

Apotekene defineres per i dag ikke som en del av helsetjenesten og er derfor heller ikke underlagt dagens lov. De tilbyr enkle tester, men teknologien utvikler seg raskt og de kan om få år tilby helt andre tester enn i dag. Genetiske tilstander har ulik betydning og det kan være vanskelig å skille mellom ulike tester. Derfor er det viktig at alle virksomheter reguleres av samme lov, uavhengig av om de er en del av helsetjenesten eller ikke.

Det er et paradoks at de medisinsk genetiske avdelingene som innehar mest kompetanse også er de som er strengest regulert ut fra dagens lov.

Genetiske veiledere

Genetisk veiledning er alfa og omega for å kunne gi befolkningen god informasjon og et reelt valg når det gjelder genetiske undersøkelser. En gentest gjelder sjelden bare én person, men veldig ofte resten av familien også. Vi trenger derfor flere genetiske veiledere og de bør ha autorisasjon for å sikre at de har rett kompetanse for den veiledningen de skal gi. Alle med bachelor innen helsefag, også bioingeniører, kan ta master i genetisk veiledning.

Stikkord:

Etikk, Gentest