Slik påvises akutt leukemi med flowcytometri

Fag i praksis

Slik påvises akutt leukemi med flowcytometri

Flowcytometri benyttes til å diagnostisere leukemi, til responsevaluering av behandlingen og til å diagnostisere restsykdom.

Publisert

Endret

Slik påvises akutt leukemi med flowcytometri.pdf (456 KB)

Av JANNIKE LUNDERVIK SÆLEN, seksjonsleder, Seksjon for flowcytometri, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus

Ved flowcytometrisk immunfenotyping av blod eller benmarg kan man i de fleste tilfeller relativt raskt bekrefte eller avkrefte mistanke om leukemi. Ved påvist leukemi vil immunfenotypen til den maligne celleklonen ofte være medvirkende faktor for å avgjøre hvilket behandlingsopplegg pasienten skal følge.

Metoden brukes også til responsevaluering av behandling og diagnostisering av restsykdom, såkalt measurable residual disease (MRD).

Flowcytometri er en metode for å analysere enkeltceller i suspensjon med hensyn til fysiske egenskaper og uttrykksmønstre av overflate-, kjerne- og intracellulære antigener. Antigenene benevnes Cluster of differentiation (CD-markører). Fluorokromkonjugerte monoklonale antistoffer benyttes til å påvise antigener på overflaten og inne i cellene, samtidig gir lysspredning et mål på cellenes størrelse og granularitet (kompleksitet).

  • Modne B-celler uttrykker CD19 og CD20, og har fravær av CD10
  • B-celle forstadier uttrykker CD19 og CD10, og har fravær av CD20
  • CD34 uttrykkes på blaster i flere cellelinjer

Screeningpanel

Ved mistanke om akutt leukemi settes det opp to screeningpanel. De inneholder antistoff mot celler i både myeloid og lymfoid rekke, og inneholder også antistoff mot ulike umodenhetsmarkører. Det tar ca. to timer fra mottak av prøven til svar på screeningpanel foreligger. I tilfeller hvor mikroskopering av blodutstryk og klinikk gir sterk mistanke om leukemi i en bestemt cellelinje, vurderer vi å sette opp mer spesifikke antistoffpaneler samtidig med screeningpaneler, for å kunne gi et raskere prøvesvar.

Videre arbeid

Ved funn av suspekt cellepopulasjon i screeningpanel følger man et strategidokument for valg av antistoffpaneler i det videre arbeidet (figur 1).

Ved funn som peker i retning akutt lymfatisk leukemi i B-cellerekken (B-ALL) vil man sette opp ytterligere syv paneler. For å kunne påvise eller utelukke leukemi vurderes både andel celler i ulike cellelinjer, og om cellene uttrykker aberrante CD-markører. Det vil si at cellene uttrykker antigener som celler i denne cellelinjen normalt ikke uttrykker, eller at cellene mangler uttrykk av antigener som celler i denne cellelinjen normalt uttrykker.

Standardisering

Panelene som i dag benyttes til leukemiutredning er utarbeidet og validert av Euroflow konsortium og vi følger ALLTogether protokoll (Laborative Guideline for the detection of FCM MRD in BCP and T-ALL). Tidligere benyttet vi selvlagede metoder til både leukemi- og lymfomdiagnostisering, men i perioden 2019-2021 er det gjort et stort arbeid med å standardisere både instrumenter og paneler.

Undersøker benmarg

På bestemte tidspunkt i behandlingsforløpet undersøkes pasientens benmarg for restsykdom. Ved MRD-vurdering settes det opp paneler som inneholder CD-markører som finnes på leukemicellene. Flere millioner celler telles (om mulig), og dette gir en relativt høy sensitivitet på analysen. Hos oss utføres MRD-diagnostikk ved B-ALL og T-ALL, mens MRD-diagnostikk ved AML er sentralisert til Oslo universitetssykehus.

Les også artiklene:

Pasient møter bioingeniør

Slik påvises akutt leukemi med hematologiske metoder

Stikkord:

Blodceller, Flowcytometri, Haukeland universitetssjukehus, Kreft, Leukemi