- Arbeidsdagen er en overflow av prøver

Illustrasjonsfoto: Tomas Moss.

Aktuelt

- Arbeidsdagen er en overflow av prøver

- Jeg kjenner absolutt igjen den situasjonen som de to bioingeniørene i Helse Sør-Øst beskriver sier Lise Dragset, foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital.

Publisert

Endret

- Mange ansatte føler at dagen er en overflow av prøver og at det kan være lett å glemme at det er en pasient bak hver prøve, sier Dragset. Hun forteller at antall prøver har økt i mye raskere takt enn antall ansatte, og at aktiviteten i laboratoriene prosentvis øker mer enn aktiviteten i de kliniske avdelingene.

Les innlegget:

Arbeidspresset er alt for høyt - nå må vi bioingeniører ta debatten!

- Ledelsen prøver å sette inn tiltak for å bedre situasjonen, men samtidig er de lojale i forhold til budsjettene, og de har vel egentlig ikke noe annet valg, sier Dragset.

Hun mener at situasjonen er spesielt ille for laboratoriene. For selv om pleierne også løper fort, er de synlige på en helt annen måte.

- Mitt inntrykk er at mange bioingeniører føler at de er usynlige for omverdenen. Kombinasjonen av høyt arbeidspress og å ikke bli sett og hørt, er belastende.

Lise Dragset
Lise Dragset

Gjelder alle avdelinger

Dragset forteller at antall bioingeniørårsverk på St. Olavs hospital har økt fra 301 i 2011, til 342 i 2016. På tross av det, oppleves arbeidspresset og arbeidssituasjonen tøffere for hvert år.

Hun har eksempler fra flere avdelinger: På medisinsk biokjemi er det installert TLA (Total Laboratorie Automasjon). Det var derfor forventet at arbeidspresset skulle bli mindre, men det ble det ikke. En av grunnene er at TLA krever svært mye kompetanse, særlig av de som har alenevakt.

Også bakteriologisk laboratorium har utfordringer. Der er det høyt sykefravær, svært mye opplæring og ifølge Dragset enorm prøveøkning. Avdelingen har dessuten hatt en stor omorganisering og har utvidet åpningstiden til klokka ti på kvelden - uten økt bemanning.

Avdeling for patologi, som hadde en vellykket snuoperasjon for et par år siden og fikk ned både svartiden og sykefraværet, sliter også. Antall prøver, arbeidspresset og sykefraværet øker igjen. I tillegg er det flere analyser per prøve, særlig for å imøtekomme persontilpasset behandling.

- Det skal så lite til; ferietid med mange prøver og færre på jobb; litt høyere sykefravær. Begge deler kan skape en nedoverspiral som er vanskelig å stoppe.

Politisk løsning

Dragset mener at problemene på norske sykehus må løses politisk. Det er enorme behov for investeringer, og for å dekke disse behovene må sykehusene effektivisere driften. Og det gjør de! Hun forteller at sykehusene er den offentlige sektoren som har effektivisert mest de siste ti årene. Regjeringer av ymse kulører har riktig nok økt overføringene til helse, men det monner ikke.

- Enkelte avdelinger trenger flere folk - andre trenger nytt utstyr. Jeg tror ikke politikerne har tatt innover seg hvor stort dette behovet er. Det må de gjøre! Alternativet er å senke forventningene, noe ingen ønsker.

Mette Sevaldsen, foretakstillitsvalgt NITO Sørlandet sykehus

Bemanningen er på minimumsnivå

På Sørlandet sykehus kjører bioingeniørene så fort med sparkesyklene at det blir levert inn klager på dem, det sier jo litt. Jeg har snakket med flere plasstillitsvalgte, og de fleste kjenner seg igjen i beskrivelsen til bioingeniørene bak leserinnlegget. Bemanningen er på et minimumsnivå, og ved sykdom trekkes fagansvarlig inn i rutinen slik at nødvendige forbedringer - og pålegg ovenfra som skal settes ut i live - forsinkes. Hele produktiviteten rammes.

Vi erfarer også at det gjøres endringer i somatikken som får betydning for laboratoriet – uten at vi blir involvert. Det gjør det vanskelig for oss å planlegge god drift. Det er heller ikke nok tid og ressurser til å innføre gode løsninger for pasientsikkerhet. For eksempel holder vi på med å innføre elektronisk rekvirering av mikrobiologiske prøver, og vi tilbød legene og sykepleierne opplæring. På en avdeling møtte bare 2 av 35 opp! Fordi de også har det travelt.

Jeg vet at enhetslederne tar opp situasjonen overfor sine ledere, og at flere gjør det de kan for å forbedre situasjonen. Mange av avdelingslederne forstår også alvoret, vi opplever at det er på direktør- og klinikkledernivå det skorter. De burde virkelig ha tatt seg en tur «på gølvet» og erfart hvordan hverdagen er.

Marita Jakobsen, foretakstillitsvalgt NITO Helse Nord-Trøndelag:

Arbeidsmengden varierer

Arbeidsmengden kan variere veldig fra dag til dag. Enkelte dager springer man føttene av seg - andre dager er det roligere. Har man litt tid til overs, blir den brukt til å oppdatere seg innen prosedyrer og vaktoppgaver, men dessverre er det bare tid til å oppdatere seg på det aller mest nødvendige. Jeg vil tro at nærmeste leder merker frustrasjon blant de ansatte, spesielt nå, under influensasesongen.

Noe som er positivt er autovalideringen av analysesvar som vi fikk for en tid tilbake. Det har frigitt tid. Det jobbes også med digital rekvirering på fastlegekontorene vi får tilsendt prøver fra, det vil forhåpentligvis også frigjøre litt tid.

Bente Omenås, foretakstillitsvalgt NITO Helse Fonna:

Det er driften som prioriteres

Mitt inntrykk er at laboratoriene i mange år har arbeidet systematisk med effektiviseringstiltak - med godt resultat, men at det blir knapt med tid til å ivareta faglig arbeid knyttet til for eksempel utvikling, dokumentasjon, akkreditering - og ikke minst graden av service overfor den enkelte pasient. Det er driften som prioriteres.

Dagens krav til helseforetakene om økt aktivitet uten tilførsel av ressurser, merkes. Kanskje går det en grense for hvor effektive og automatiserte vi kan bli, uten at det går på bekostning av kvalitet?

Heidi Mossevik, foretakstillitsvalgt NITO Sykehuset Innlandet:

Arbeidspresset er høyt

Det er varierende hvor hektiske dagene er, men jeg får innspill om at arbeidspresset er høyt og at pasientene skal utredes raskere enn tidligere.
Mye kommer selvsagt an på om det er sykefravær. Ved fravær på dagtid er det svært sjelden at det ringes etter ekstra folk. Vi har enkelte avdelinger, for eksempel på Tynset, som har få ansatte. De er selvfølgelig spesielt sårbare i ferier og ved sykdom.

Sykehuset Innlandet hadde en intensjon for få år siden om å øke grunnbemanningen for å se om det hadde positiv virkning på arbeidsbelastning, pasientsikkerhet, fravær og økonomi. Det ble aldri gjennomført fordi det nesten samtidig kom krav fra Helse Sør-Øst om at alle helseforetakene skulle nedbemanne.

Vi tillitsvalgte fortsetter å jobbe for å få flere stillinger og høyere stillingsprosenter.

Les mer:

Arbeidspresset er alt for høyt - nå må vi bioingeniører ta debatten!

Bioingeniører skrev om arbeidspress, ble forsøkt stoppet av ledelsen

Fra redaksjonen: Tar du den, så tar du den!

Stikkord:

Arbeidsliv