Helse Sør-Øst holder fast ved at HPV-testing og cervixcytologi skal sentraliseres raskt

Cytologi

Hpv-testing og cervixcytologi skal samles på tre laboratorier i Helse Sør-Øst. Bildet viser lavgradige celleforandringer (LSIL) fra livmorhals. Illustrasjonsfoto: Tomas Moss, tomas@icu.no

Aktuelt

Helse Sør-Øst holder fast ved at HPV-testing og cervixcytologi skal sentraliseres raskt

Fristen for å gjennomføre samlingen fra ti til tre laboratorier er satt til 1. januar 2019.

Publisert

Endret

  • Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å samle all HPV-testing og cervixcytologi ved tre helseforetak: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold. Endringen skulle skje fra og med 2018, men er utsatt til 2019.
  • Frem til nå har åtte helseforetak og to private laboratorier ivaretatt oppgavene.
  • En faglig arbeidsgruppe anbefalte at fire eller fem laboratorier skulle fortsette med HPV-testing og cervixcytologi. Da ville Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus fått beholde oppgavene. Ytterligere sentralisering kunne vurderes på et senere tidspunkt.

Ifølge tall fra Helse Sør-Øst, som Bioingeniøren har fått tilgang til, analyserer de tre laboratoriene i dag kun 18 prosent av totalt 280 000 celleprøver i Helse Sør-Øst.

HPV-test skal være primærscreening for kvinner i alderen 34 – 69 år, og det forventes nedgang i antall celleprøver når HPV-test hvert femte år erstatter celleprøve hvert tredje år. Men selv om screeningprogrammet endres, er det fortsatt mange situasjoner hvor kvinner skal ha celleprøve.

Fagfolk Bioingeniøren har vært i kontakt med, mener det ikke er realistisk med bare 68 000 celleprøver i 2019, slik Helse Sør-Øst skrev i saksfremlegget til styret.

I de fire fylkene som prøver ut primær HPV-testing (Hordaland, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag) gjøres en randomisert og gradvis innføring hvor halvparten av kvinnene får HPV-test og halvparten celleprøve. En glidende overgang fører blant annet til at det ikke blir store hopp i prøvemengden når screeningintervallet endres.

Frykter for kvaliteten

Pål Suhrke er avdelingssjef ved patologiavdelingen hos Sykehuset i Vestfold, som kommer til å miste oppgavene knyttet til HPV-testing og cervixcytologi. Han satt også i arbeidsgruppen som anbefalte en mer forsiktig sentralisering enn styret gikk inn for.

- Det vi nå ser, er at alle sykehusene i gamle Helse Sør mister disse oppgavene. Helse Sør-Øst har ikke tatt geografiske hensyn, det reagerer vi på, sier han til Bioingeniøren.

I en kronikk publisert i Dagens Medisin i midten av november, kritiserer han beslutningen det regionale helseforetaket har tatt.

«Jeg frykter at en samtidig drastisk sentralisering og randomisert innføring av HPV-testing i en overgangsfase kan gå ut over kvaliteten på programmet. Det er uheldig at HSØ ikke har lyttet til fagmiljøet og ventet med drastisk sentralisering inntil volumet av celleprøver som skal vurderes i mikroskop, går ned», skriver han.

Hva skjer videre med sentraliseringen?

Geir Bøhler er konstituert fagdirektør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst. Han kommenterer Suhrkes bekymring slik:

– Hensikten med endringene er å styrke kvaliteten på prøveanalysene. Det er et overordnet hensyn at endringene skal gjennomføres slik at kvaliteten opprettholdes.

- Er det realistisk å gjennomføre sentraliseringen så raskt som styret vil?

- Vi forholder oss til datoen 1. januar 2019. Prosessen med å overføre ansvaret for analysene til de tre foretakene er i oppstartfasen. Vi har nå fått på plass en koordinator for arbeidet.

- Det blir langt flere cytologiprøver enn 68 000 i 2019 hvis Helse Sør-Øst følger samme opplegg for gradvis, randomisert innføring som de fire prøvefylkene. Hvordan skal innføringen av HPV-test som primærscreening foregå?

- Jeg oppfatter det slik at det også er mulig å velge andre løsninger enn den som er brukt i prøvefylkene. Vi er i dialog med Kreftregisteret om hvordan dette skal skje. Det bør avklares tidlig i 2018.

- Outsourcingen av IT-drift i Helse Sør-Øst ble stanset. Det påvirker innføringen av nytt regionalt laboratoriedatasystem for patologi. Får det igjen konsekvenser for HPV-sentraliseringen?

- Det er en usikkerhetsfaktor, og mulige konsekvenser må avklares tidlig i prosjektet.

- Er det fortsatt planen at private laboratorier ikke skal gjøre cervixcytologi og HPV-testing fra 2018?

- Nei, vi beholder privat kapasitet i 2018.

- Ifølge saksfremlegget til styret scoret Oslo universitetssykehus (OUS) dårligere enn de fire andre kvalifiserte helseforetakene på flere faktorer. Hvorfor ble de likevel blant de tre utvalgte?

- Universitetssykehusene bør være inkludert, av hensyn til rekruttering og forskning. Vedtaket om sentralisering er gjort med tanke på fremtiden, ikke bare nåsituasjonen.

Vil du vite mer? Les her: Helse Sør-Øst sentraliserer HPV-testing og cervixcytologi

Artikler om endringene i screeningprogrammet:

HPV-test i primærscreening i fire fylker (Bioingeniøren, 2015)

Trygg implementering av HPV-testing i Livmorhalsprogrammet (Tidsskriftet, 2017)

Stikkord:

Cytologi, HPV, Patologi