Arbeidsmiljø: Underveis mot en uviss fremtid

Aktuelt

Arbeidsmiljø: Underveis mot en uviss fremtid

Hva skjer med arbeidstiden på sykehusene? Blir det nok bioingeniører i laboratoriene? Vil nedslitte sykehusbygg bli pusset opp? Kommer ansattes stemmer til å bli hørt?

Publisert

Endret

Dette er noen av spørsmålene et knippe tillitsvalgte på høyt nivå i helseforetakene trekker frem når de blir bedt om å peke ut viktige utfordringer for bioingeniørers fremtidige arbeidsmiljø.

Bioningeniøren
Bioingeniøren har i en serie på sju artikler kartlagt arbeidsmiljøet for bioingeniører i helseforetakene. Mye er bra – og mye kan bli bedre.


Slik er det i dag…

I de sju siste utgavene har vi dokumentert og drøftet bioingeniørers arbeidsmiljø i helseforetakene. Vi har blant annet:

  • Kartlagt sykefraværet, som er høyere enn gjennomsnittet, og fortalt om hvordan Drammen sykehus har lyktes med å få det ned.
  • Sett på mulige konsekvenser av endret arbeidstid og den nye arbeidsmiljøloven.
  • Vist hvordan støy er et helse- og arbeidsmiljøproblem i topp moderne, automatiserte laboratorier.
  • Dokumentert hvordan mange sykehusbygninger lider under manglende vedlikehold. Kostnaden for å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet er på svimlende 40 milliarder kroner, ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening.

… og slik kan det bli:

Hvordan ser fremtiden ut? Vi har stilt spørsmålet til fire NITO-tillitsvalgte som kommer fra hver sin helseregion, og representerer sykehus med ulik størrelse og organisering.

Julie Dybvik, foretakstillitsvalgt Oslo universitetssykehus:

Bygningsmassen er og forblir en stor arbeidsmiljøutfordring ved Oslo universitetssykehus (OUS). Noen bygninger er over 100 år gamle. De er ikke skapt for høyteknologisk sykehusvirksomhet. Laboratoriene trenger mer areal.

OUS er nødt til å drifte, vedlikeholde og bygge nytt – på samme tid. Med den pressede økonomiske situasjonen blir det krevende.

Når det gjelder vedlikehold og inneklima, bruker NITO de arenaene vi har til å påvirke prioriteringer – alene og i samarbeid med andre fagforeninger på sykehuset.

Spørsmålet om utvidelse av normalarbeidsdagen er også en utfordring, vi blir presset, men har noe sikring i overenskomsten.

Vigdis Fjeld, foretakstillitsvalgt Helse Bergen:

Arbeidstiden er det området det er knyttet mest usikkerhet til. Vi vet ikke hva slags konsekvenser den nye arbeidsmiljøloven vil få.

Det har også vært snakket mye om at sykehusene må utnytte utstyrsparken bedre. Lengre åpningstider ved laboratorier hvor de ansatte nå kun jobber på dagtid, kan bli et tema.

Baard Martinsen, foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset

Bemanning og arbeidstid er sentrale utfordringer. Det er vanskelig å få nok kvalifiserte søkere til bioingeniørstillinger. Mangel på bioingeniører vil påvirke arbeidsmiljøet.

Vi har ikke vært presset på lengre åpningstider ennå, men spørsmålet om arbeidstidens organisering er også aktuelt.

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt St. Olavs Hospital

Den aller viktigste utfordringen blir å sikre god medvirkning ved endringer. Vi ser at arbeidsgiver ønsker fleksibilitet, og at ansatte skal kunne jobbe på tvers av seksjoner. Arbeidstid er også et tema. Arbeidstakere kan tåle mange endringer, men det forutsetter at de opplever å bli tatt med på råd og at stemmen deres blir hørt.

Vi har vært forskånet fra rekrutteringsproblemer, men eventuell mangel på bioingeniører kan bli et stort problem for arbeidsmiljøet. Hvis konsekvensen blir økt bruk av arbeidskraft med mindre relevant utdanningsbakgrunn, vil det øke presset på de autoriserte bioingeniørene.

LES OGSÅ:

Lederen i Bioingeniøren nr. 4: Gi ikke opp!

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Tillitsvalgt