Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten

Mikrobiologilab

Noen laboratorier har hatt utvidete åpningstider lenge. Andre er i en fase med diskusjoner og planlegging om hvordan de skal imøtekomme ønsket fra klinikerne om bedre service. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Debatt

Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten

Skal vi få ut svarene raskt og unngå interne flaskehalser, er det nødvendig med rask prøvehåndtering, tilfredsstillende metoder/instrumenter, hurtig validering av svar - og IT-systemer som fungerer hensiktsmessig.

Publisert

Endret

Av ANITA LØVÅS BREKKEN, master i helsevitenskap. Spesialbioingeniør med fagansvar innenfor resistensbestemmelse, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssjukehus. Medlem av BFIs rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi (RUFMIK).

Helse Stavanger har en strategi mot antimikrobiell resistens, og innenfor fokusområdet «diagnostikk» har utvidet åpningstid ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi vært et av tiltakene. Målet er at viktige prøver som ankommer laboratoriet på ettermiddag, kveld, helg og helligdager, blir raskere analysert, slik at svartiden blir kortere og pasienten får raskere og riktigere behandling.

Tidligere var servicen begrenset

Opprinnelig hadde Avdeling for medisinsk mikrobiologi åpent alle hverdager til 17.30, lørdager til 15.30 og halv dag på søndager. På helligdagene var servicen begrenset, og enkelte dager var det helt stengt.

Dette medførte at mange polikliniske prøver som kom med budbiler fra ulike legekontor i distriktet ble liggende til dagen etter. Prøver fra innlagte pasienter ble sådd ut så langt tiden strakk til, men prøver tatt ut på ettermiddagen ble behandlet påfølgende dag. Vi hadde ikke blodkulturmaskin utenfor mikrobiologisk avdeling, så flaskene ble ikke satt til inkubering utenfor åpningstidene.

Ønske fra klinikerne

Det var et ønske fra de kliniske avdelingene at mikrobiologen skulle bli mer tilgjengelig, og spesielt ble det påpekt at svartid på hurtigtester ikke var tilfredsstillende.

De ansatte følte presset, men det ble påpekt at det var behov for flere ressurser. Det ble mange møter og lange diskusjoner – og det ble beregnet hvor mange flere ansatte som var nødvendig.

Avdelingen fikk to nye bioingeniørstillinger for å kunne utvide åpningstiden. Høsten 2017 startet vi opp med vakt til 21.00 hverdager, lørdager/søndager og alle helligdager til 15.30. Vi har etter to evalueringer endret en del på organiseringen. På grunn av bemanningssituasjonen har vi for eksempel kun to på kveldsvakt. Det fører dessverre til at en del prøver ikke blir håndtert før dagen etter. Det jobbes nå for å få flere bioingeniørstillinger slik at vi kan yte enda bedre service. Vi har også planer om å innføre metoder som er mindre tidkrevende, forhåpentligvis vil det frigi ressurser på sikt.

« … vi ser absolutt nytteverdien av at rekvirentene får hurtigere svar på mange prøver»

Laboratoriet oppfordrer rekvirentene til å sende prøvene raskest mulig. Da må vi selv gjøre vår del av jobben. Skal vi få ut svarene raskt og unngå interne flaskehalser, er det nødvendig med effektiv prøvehåndtering, tilfredsstillende metoder/instrumenter, hurtig validering av svar og laboratorie IT-systemer som fungerer hensiktsmessig.

I tillegg må rekvirenten være tilgjengelig slik at prøvesvarene kan tolkes og eventuell endring i behandling settes i verk raskest mulig.

Flere utfordringer

Utvidete åpningstider medfører utfordringer for laboratoriene. Ulempen er at det blir færre bioingeniører på jobb på dagtid når det er størst behov. De som jobber helg må ha ukedager fri i turnusen. Det gjør at det er vanskelig å få arbeidsplanen til å gå opp, spesielt ved høyt sykefravær. Det blir også mindre tid til fagarbeid for overbioingeniører/fagbioingeniører, og det blir vanskelig å avvikle andre fridager (avspasering, ferie), samt å kunne sende ansatte på kurs/konferanser.

De som går i vakter bør ha mulighet til å påvirke egen turnus, og de bør ha avtaler som verdsetter det å arbeide utenom normal arbeidstid. Ofte vil det utløse 35,5-timers uke.

Innsats på flere områder

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har satt seg klare mål. Visjonen er tjenester av høy kvalitet, kort svartid og sammensatte tjenester. Det kan alle være enige om, men det betinger innsats på flere områder:

  • De ansatte må involveres i både planlegging, beslutninger og gjennomføring
  • Vaktpersonalet må ha den nødvendige kompetanse for å utføre analysene
  • Det må settes av tid til opplæring
  • Arbeidsoppgavene som skal utføres på vakt må være mulig å gjøre med normalt arbeidstempo
  • Rekvirentene må få informasjon om nye åpningstider og hva de kan forvente av service fra mikrobiologisk avdeling
  • Godt samarbeid med andre involverte er viktig 
  • Kommunikasjon av analysesvar må fungere bra. Raske svar ut fra laboratoriet og rask respons fra kliniker.

Noen laboratorier har hatt utvidete åpningstider lenge. Andre er i en fase med diskusjoner og planlegging om hvordan de skal imøtekomme ønsket fra klinikerne om bedre service. Det er flere måter å gjennomføre endringene på, men for å få best mulig effekt er det uansett helt avgjørende med et godt samarbeid mellom laboratoriet, smittevern og klinikere. Jeg har fått innspill fra flere laboratorier, og ser at det er store forskjeller både på åpningstider, arbeidstidsordninger for de ansatte og hvilke analyser som utføres utenfor ordinær dagtid.

Konklusjon

Endringsprosesser er ikke enkle. Vi har erfart at det var stor motstand i starten fra bioingeniørene som ble berørt av arbeidstidsendringene. Mange mente at endringene ble innført uten nok planlegging, ressurser og involvering fra de berørte. Ettersom tiden har gått, og det har blitt gjennomført evalueringer som et samarbeid mellom ledelsen og de ansatte, så er innvendingene blitt færre. Avdelingen har fått positive tilbakemeldinger fra klinikere og andre ansatte på sykehuset. Dette gjelder spesielt hurtigtester på influensa og MRSA, legionella antigentest i urin og blodkultursvar på ettermiddag og kveld.

Til tross for en utfordrende start, så ser vi absolutt nytteverdien av at rekvirentene får hurtigere svar på mange prøver. Vi er opptatt av at pasienten får en best mulig behandling og de mikrobiologiske prøvesvarene er viktige!

Hvordan vi skal bruke ressursene best mulig til pasientens beste er under stadig diskusjon. Vi ønsker å påvirke til riktig og redusert antibiotikabruk og da må vi (de mikrobiologiske laboratoriene) være tilgjengelige for rekvirentene (klinikerne).

Stikkord:

Arbeidsliv, Mikrobiologi, Pasient