Når har du krav på fast ansettelse?

Debatt

Når har du krav på fast ansettelse?

NITO-advokatene får ofte henvendelser fra medlemmer som lurer på om de har krav på fast ansettelse. Mange av disse er bioingeniører. Basert på telefonhenvendelser og saker, har vi inntrykk av at det er utstrakt bruk av midlertidige ansettelser ved helseforetakene. En del av disse ansettelsene kan være ulovlige.

Publisert

Endret

Av RANNVEIG ARTHUR, advokat (NITO)

Typiske spørsmål og problemstillinger

En bioingeniør kan ha fått tilbud om en arbeidskontrakt, men er kun tilbudt midlertidig stilling. Er det lovlig grunnlag for midlertidighet? Kanskje har arbeidstaker jobbet sammenhengende i flere år i virksomheten? Har man da krav på fast ansettelse?

Hvis man har krav på fast ansettelse, må arbeidstaker vente til det finnes en ledig stilling i virksomheten? Må man søke på en stilling, eller har man krav på stilling? Hva om bioingeniøren har jobbet i svært ulike stillingsbrøker over år, hva slags stillingsbrøk har man i så fall krav på når man eventuelt får ansettelse? Er det greit at halvparten av arbeidstakerne er midlertidig ansatte?

Jeg skal her gå igjennom disse problemstillingene.

Er arbeidskontrakten min lovlig?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere har krav på fast ansettelse. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-9. Kun unntaksvis er det lovlig å ansette midlertidig. Litt upresist kan man si at stillingen må ha et midlertidig preg, og at et av unntakene som er beskrevet i bestemmelsen er oppfylt.

Det er for eksempel adgang til å ansette midlertidig nå arbeidet er av midlertidig karakter, i tråd med § 14-9 bokstav a). En typisk situasjon i helseforetakene er at det er behov for en vikar for en konkret person som for eksempel er syk eller har permisjon jf. bestemmelsens bokstav b). Det er også lovlig å ha vikarer inne ved mer sesongbetont behov for arbeidskraft, for eksempel juleferie eller sommerferie.

I arbeidskontrakten skal det stå hva arbeidsgiver har brukt som lovgrunnlag for den midlertidige ansettelsen.

Dersom det er en lovlig midlertidig ansettelse, utløper ansettelsesforholdet ved det avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Det er viktig å være klar over at dersom arbeidsforholdet har vart mer enn ett år, så har man krav på skriftlig varsel om fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet.

Jeg har jobbet sammenhengende i flere år, kan jeg kreve fast ansettelse?

Dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter bokstav a) eller mer enn tre år etter bokstav b), skal du anses som fast ansatt. Dette betyr at skal arbeidsgiver bringe arbeidsforholdet til opphør, må det foreligge saklig grunn for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Retten til fast ansettelse kan likevel inntre på et langt tidligere tidspunkt. Dersom arbeidstaker for eksempel ivaretar løpende, vedvarende og faste arbeidsoppgaver uten at dette er for å dekke opp et vikarbehov, vil man kunne ha krav på fast ansettelse.

I henhold til rettspraksis kan en virksomhet heller ikke basere seg på fast behov for vikarer, for eksempel dersom sykefravær og annet fravær over år ligger på for eksempel ti prosent. Da må virksomheten øke sin grunnbemanning.

Må jeg søke på stilling?

Har du først stillingsvern, så har du krav på fast ansettelse. Du trenger ikke å søke på noen stilling. Ditt faste ansettelsesforhold skal formaliseres. Her syndes det en god del ute i virksomhetene. Mange ansatte har fått beskjed om at de må søke på ledige stillinger i virksomhetene, og at de kanskje må konkurrere med andre ansatte som også har krav på fast ansettelse.

Hvis man som arbeidstaker har jobbet i ulike stillingsprosenter, reises spørsmålet om hvilken stillingsprosent man skal ansettes i.

I tråd med rettspraksis har arbeidstaker krav på å ansettes i en stillingsprosent som baserer seg på et gjennomsnitt av den stillingsbrøken man har hatt gjennom ansettelsesperioden. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selvsagt bli enige om noe annet.

Hva kan NITO hjelpe deg med?

NITO-advokatene kan gå igjennom arbeidsavtalen din før du undertegner. Både for å sikre at arbeidsavtalen oppfyller de alminnelige vilkårene for hva en skriftlig ansettelsesavtale skal inneholde, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6, og for å gjennomgå det påberopte grunnlaget for midlertidighet.

Vi kan kontakte virksomheten hvis det er usikkert om den midlertidige arbeidsavtalen er lovlig, eller for å få formalisert et arbeidsforhold som i realiteten er fast. Vi kan også kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver dersom arbeidsforholdet bringes til opphør uten saklig oppsigelse, i de tilfellene hvor det er mye som taler for at arbeidstaker har stillingsvern som en fast ansatt.

Vi kan også ta saken videre for domstolene for våre medlemmer. Dette forutsetter at NITOs generelle juridiske retningslinjer er oppfylt. Det forutsettes også at NITO-sekretariatet etter en vurdering anser dette nødvendig for å sikre rettighetene til våre medlemmer.

Stikkord:

Arbeidsliv, NITO