Varselklokker som ringer når verdier blir tråkket på

Etikk

Varselklokker som ringer når verdier blir tråkket på

Når du har evnen til å identifisere etiske problemstillinger, vil du kunne reflektere over dine gjentagende handlingsmønstre og bli mer bevisst på moralske utfordringer.

Publisert

Endret

Av CHRISTINA MATHESON MÆLAND, medlem av yrkesetisk råd

Etikk som fag kan defineres som systematisk refleksjon over moralsk praksis. Moral er da forstått som oppfatninger av rett og galt i ulike praktiske situasjoner. Rett og slett hvordan du begrunner dine valg. Du bruker etikken som en metode for både å formulere og undersøke moralske spørsmål. Ved å ta etikken i bruk systematisk, utvikler du din etiske kompetanse.

Den er altså praktisk knyttet opp mot faglig utfordrende situasjoner og er ikke nødvendigvis høy kunnskap omkring fagetikk. Etisk kompetanse kan også kalles etisk sensitivitet; evnen til å se hva som er bra eller feil rundt oss. Når du har evnen til å identifisere etiske problemstillinger, vil du kunne reflektere over dine gjentagende handlingsmønstre og bli mer bevisst på moralske utfordringer. På den måten kan du utvide handlingsrommet for din profesjonelle praksis.

Våre handlinger preges av våre verdier

Når du setter ordet verdi inn i settingen med etikk og filosofi, defineres ordet som overordnede eller høyverdige moralske verdier. Eksempler kan være omsorg, rettferdighet, lojalitet, kvalitet, respekt for den andres integritet og selvbestemmelse. Dette er åpne verdier som er ideelle, retningsgivende og gode og som det er bred enighet om. Men verdier omfatter også det vi uttrykker gjennom ord og handling. Disse blir kalt skjulte verdier ettersom de reflekterer mer ubevisste holdninger, spontane handlinger eller reaksjoner. Dette kan være fastgrodde handlingsmønstre; vaner eller rutiner som gjennomføres uten særlig tankevirksomhet eller refleksjon. Våre handlinger vil være påvirket av en kombinasjon av de åpne og de skjulte verdiene våre.

Bevissthet kan gi endring

En verdikonflikt er når skjulte verdier kommer i konflikt med de åpne. For å kunne oppdage verdikonflikter i en profesjonell praksis, er det nødvendig med moralsk kunnskap - i tillegg til både vitenskapelige kunnskaper og ferdighetskunnskaper. Med bakgrunn i alle disse tre kunnskapsformene, åpner man opp for en større mulighet for å oppdage skjulte verdier og verdikonflikter - skjulte agendaer, oppfatninger eller holdninger som tas for gitt. Muligheten for å endre praksis er først til stede når du blir bevisst verdikonflikten. Etisk refleksjon kan benyttes som et verktøy for å endre valg og handlinger.

Følelser er informasjon

Når du havner i en vanskelig situasjon, er det ofte følelsene dine som er det første «varselet» om at noe ikke er helt som det bør være. Einar Aadland skriver dette om følelser i NITO BFIs etikkhefte, Etikk for bioingeniører (2021):

"Følelser er som varselklokker som ringer når verdier blir tråkket på."

Du får en ubehagelig følelse. Det kan være følelser som skam, avsky, skyld eller frykt. Med utgangspunkt i denne følelsen, kan man sammen med kollegaer ta i bruk forskjellige verktøy for å belyse både de åpne og de skjulte verdiene som er blitt aktivert i den aktuelle situasjonen. De belyste verdiene benyttes så til problemløsning eller til å finne frem til de beste handlingsalternativene. Sammen vil man samtidig trene opp og utvikle etisk sensitivitet, som er viktig både i interaksjon med andre mennesker og for å utvikle og forbedre vår profesjonelle praksis.

Stikkord:

Etikk, Yrkesetikk, Yrkesetisk råd