Kan du sjekke covid-svaret mitt?

Illustrasjon: Ketill Berger, filmform.no

Etikk

Kan du sjekke covid-svaret mitt?

Da covid-19 pandemien skyllet over landet våren 2020, var det mye snakk om prøvesvarets lange og kronglete vei til pasienten. Laboratoriene ble nedringt av rekvirenter som ventet på svar. Både laboratoriene og deretter smitteoppsporingsteamene rundt om i kommunene jobbet på spreng for å ringe ut positive prøvesvar

Publisert

Endret

Av CHRISTINA MATHESON MÆLAND, medlem av BFIs yrkesetiske råd

Nå i ettertid, synes vi på laboratoriene at det gikk relativt raskt for de involverte instansene å få i stand SARS-CoV-2-prøvesvar til Helse Norge, men det var en periode da laboratoriene var i oppbyggingsfasen og primærhelsetjenestens prøvesvar gikk via ordinær postgang, at vår yrkesetiske retningslinje nummer 2 ble en liten utfordring:

§2. Bioingeniøren respekterer pasientens rett til informert samtykke, autonomi og integritet

Det var i starten på en pandemi, smitten i samfunnet var høy, veldig mange ventet på prøvesvar og det tok så lang tid! Det var en kaotisk periode der folk ennå ikke var vaksinert og sykdomsbildet, dersom man ble smittet, for noen var potensielt dødelig. Dersom noen hadde spurt deg: Kan du sjekke covid-svaret mitt? ville du da ha sjekket prøvesvaret i laboratoriets it-system (LIS)? Ektefellen eller samboerens svar? Hva med svigermor? Eller naboen? Man vil jo hjelpe til!

Prøvesvar skal kun gis til rekvirent

Utgangspunktet er at alle har rett til innsyn i pasientjournalen sin der prøvesvarene står. Dette følger av pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1 og pasientjournalloven § 18. Å få kunnskap om hvilke helseopplysninger som er registrert om oss, er et viktig element i vår autonomi, selvbestemmelse og rett til medvirkning. På laboratoriet der jeg jobber, sier prosedyren at prøvesvar ikke skal gis muntlig til pasient, kun til rekvirent eller annen med behandlingsansvar. Den viktigste grunnen til dette, er at rekvirenten skal vurdere hvilken informasjon det er forsvarlig å gi pasienten og samtidig kunne gi pasienten råd og informasjon med bakgrunn i sykdomsbilde. Dette har nok ikke naboen din tenkt på når han ber deg sjekke prøvesvaret.

... det er ikke noen vei utenom taushetsplikten, selv om det måtte finnes tungtveiende grunner for å sjekke prøvesvar og gi dem videre

Autonomi brukes ifølge Store norske leksikon spesielt innen moralfilosofien og omhandler en persons evne til selv å bestemme sine handlinger og grunnlaget for sine handlinger. Kan da naboen som venter på prøvesvaret bestemme at du kan se på svaret og gi det videre? Nei, det er rekvirenten som skal levere ut svaret. Hvis du av ulike grunner vet svaret, skal du likevel ikke levere dette videre selv om naboen spør deg om det.

Du kan bli straffet for snoking

Et annet poeng er at du som helsepersonell ikke har lov til å se i journaler til pasienter du ikke skal yte helsehjelp til. Du kan bli straffet for snoking. Hvis du logger inn i LIS og sjekker opp naboens SARS-CoV-2-prøvesvar, kan du komme til å se hele analysehistorikken. I den kan det være adskillig mer sensitive opplysninger enn du har lyst å vite om, og som naboen heller ikke vil at du skal se. Du, som bioingeniør, skal vite at din tilgang til helseinformasjon kun er knyttet opp mot den jobben du skal utøve.

Men det er et etisk dilemma, for det kan muligens finnes flere grunner for å sjekke prøvesvaret, enn å la være? Kanskje du har vært nærkontakt med naboen selv - og burde vært i karantene i påvente av et testresultat? Etikk handler om å ta hensyn til menneskers liv og livskvalitet, og moralske verdier er prinsipper som skal ivareta mennesker. Det er derfor viktig å synliggjøre hvem som blir berørt av din handling, nemlig å sjekke et prøvesvar.

Ingen vei utenom taushetsplikten

Gjennom Helsepersonelloven §21 er vi bioingeniører pålagt taushetsplikt:

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell

Dette betyr at det ikke er noen vei utenom taushetsplikten, selv om det er pandemi og selv om det måtte finnes tungtveiende grunner for å sjekke prøvesvar og gi dem videre.
Prøvesvaret er ikke noe vi kan sjekke opp for å være hjelpsom og snill overfor en nabo - som sitter og venter på svar. 

Stikkord:

Etikk, Prøvesvar, Yrkesetikk, Yrkesetisk råd