NIPT: Reservasjonsrett for bioingeniører?

Etikk

NIPT: Reservasjonsrett for bioingeniører?

Vi i yrkesetisk råd setter stor pris på å få inn etiske dilemmaer fra våre medlemmer i NITO BFI. I kjølvannet av endringene i Bioteknologiloven som kom i mai, ble BFI kontaktet av en bioingeniør som ønsker å reservere seg mot å ta blodprøven til NIPT og som utfordrer til debatt rundt dette.

Publisert

Endret

Av CHRISTINA MATHESON MÆLAND, medlem av yrkesetisk råd 

Bioingeniøren opplever å komme i et etisk dilemma og ønsker ikke være en del av teamet som aktivt selekterer bort barn med for eksempel Downs syndrom.

Hvordan reservasjonsrett for helsepersonell kan benyttes er omdiskutert - og for bioingeniører er det ikke formulert noe skriftlig. I dette tilfellet blir det derfor snakk om å vise til en moralsk reservasjonsrett. Da er det viktig å gjøre en etisk refleksjon både for og imot før man tar avgjørelsen om å reservere seg. Man bør tenke gjennom følgende:

  • Hvem er involvert i de valgene som tas?
  • Hvilke regelverk, verdier og prinsipper legger man til grunn for de ulike valgene?
  • Hvilke mulige konsekvenser vil de ulike valgene ha for alle involverte?

Våre yrkesetiske retningslinjer sier at «Bioingeniører viser respekt for liv og for menneskets iboende verdighet. Ethvert menneske har i seg selv en iboende verdighet og lik rett til respekt uavhengig av kjønn, alder, kultur, etnisk tilhørighet, religion, politisk oppfatning, sykdom og livssituasjon».

Dette kan tolkes til å gjelde det ufødte barnet, men også den gravides rett til respekt uavhengig av livssituasjon og valg.

Ansvaret ligger ikke hos bioingeniøren

Som bioingeniører har vi ingen mulighet for å vite pasientens grunnlag for å ønske en bestemt analyse. Vi kan heller ikke vite hva pasienten ønsker å gjøre etter at resultatet foreligger. Hvordan kan vi da reservere oss mot å utføre prøvetaking? Det vil i så fall innebære en forventning om at pasienten (i fremtiden) vil ta et valg man som privatperson ikke kan stille seg bak.

Samfunnet bør ivareta den gravide på en god måte med genetisk veiledning før valg om NIPT og selve testen gjennomføres. Deretter må det tilbys en meningsnøytral oppfølging når et eventuelt alvorlig resultat foreligger. Ingen bør oppleve et press om at svangerskapsavbrudd er det eneste rette. Det er en krevende øvelse å gi korrekt, relevant og tilstrekkelig informasjon om de mulighetene som finnes og som den gravide har krav på. Denne informasjonen bør være standardisert og lik - uavhengig av hvor man bor i landet.

Helsehjelp til alle

Som bioingeniører skal vi yte helsehjelp til pasienter som både har gjennomført eller vil gjennomføre handlinger som strider mot vårt personlige indre moralske kompass. Hvordan en pasient lever sitt liv, er utenfor vårt domene.

Jeg vil gjerne også sitere et annet punkt i våre yrkesetiske retningslinjer: «Bioingeniøren retter sin oppmerksomhet mot pasienten og utøver sitt yrke slik at pasienten føler trygghet».

På arbeidsplasser hvor denne problemstillingen kan være aktuell, kan det gjennomføres en etisk refleksjon i kollegiet. Yrkesetisk råd kan være behjelpelig med å legge til rette for dette. Der man ser et behov for å tilrettelegge for at en annen bioingeniør i gitte tilfeller tar prøven, må man finne gode måter å gjennomføre dette på, slik at man ivaretar både pasient og bioingeniør - og sørger for at alle føler trygghet i den gitte situasjonen.

Les også:

- Det var på tide med en bioteknologilov tilpasset vår tid

Stikkord:

Etikk, NIPT