Hva er viktig for deg?

Utviklingssamtalen kan være en dialog om de mest sentrale prioriteringene man gjør for seg selv. Foto: iStockpoto

Etikk

Hva er viktig for deg?

Det handler om å skape en kultur for den gode opplevelsen, bli tatt på alvor og lyttet til. Skape et klima for reell innflytelse og medbestemmelse basert på verdien; «hva er viktigst?».

Publisert

Endret

Av GRY ANDERSEN, medlem av yrkesetisk råd

Hva er viktig for deg? Det spør vi pasienten om slik at vi i felleskap kan utforme gode pasientforløp og helsetjenester ut fra den enkeltes ståsted, egne ressurser og motivasjon. Det er et teamarbeid sammen med pasienten og ofte med flere profesjoner og tjenestenivå involvert (1).

I samvalg er det en dialog mellom pasient og helsepersonell hvor det tas beslutninger om utredning, behandling og oppfølging. Det er en samtale som gir mulighet til å vurdere de ulike alternativene slik at beslutningen som treffes er mest mulig i samsvar med pasientens egne prioriteringer (2).

Metodikkene som brukes beskrives også i Nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023; pasientene er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar (3).

Dette handler om relasjon, tillit, dialog, kultur, åpenhet, læring, balanse, likeverd og nysgjerrighet. Listen er ikke uttømmende.

Nyttig e-læringskurs

Det som beskrives om møtet mellom pasient og helsepersonell er like aktuelt i møtet mellom medarbeideren og lederen og mellom kollegaer. Det handler om å søke en kultur som er spørrende, ydmyk og villig til å redusere det vi ofte gjør; gå rett på og fortelle den man snakker med hva som må/skal gjøres. Vi trenger trening i å stille de gode og åpne spørsmålene, være interessert og lytte for å lære og forbedre (4).

På helsekompetanse.no sine sider finnes det et e-læringskurs for leger som gir kompetanse innen samvalg (5). Kurset er et verktøy som jeg har hatt stor nytte av fordi det gir gode eksempler på hva som bidrar til en åpen dialog og hva som lukker den. Det inviterer til refleksjon og setter opp en struktur som jeg kan bruke i mitt daglige arbeid som leder. 

Utviklingssamtalen

Når mine medarbeidere har bedt meg om råd, så har det vært helt naturlig å spørre dem om hva som er viktig/viktigst for den enkelte i prioriteringen innen eget arbeid og arbeidssituasjon versus andre deler av livet. Jeg hadde ikke tenkt på hvor krevende og essensielt det er å svare på et slikt spørsmål, før jeg selv skulle sette ord på det i forbindelse med utviklingssamtalen. «Hva er viktig for deg i din arbeidshverdag? Hva bidrar til en god dag på jobb?»

Det å sette ord på hva som er viktig for meg til en annen person, min nærmeste leder, opplevdes som veldig personlig og tett på, og noe helt annet enn de mer skjematiske utviklingssamtalene jeg har hatt opp gjennom årene som ofte har hatt en oppgave- og leveransetilnærming. Samtalen ble en dialog om de mest sentrale prioriteringene jeg gjør for meg selv, og det handler om mer enn det som er jobb og min profesjonelle identitet.

Å svare på dette stilte krav til meg som formidler og til min leder som mottaker. I fellesskap kan dette bearbeides og forankres i samsvar med verdiene som gjelder innen helse og personlig ståsted. Det kan sikre økt arbeidsglede og bidra til utvikling på arbeidsplassen.

Å by på seg selv

I forbindelse med oppstart for nytt BFI fagstyre, Yrkesetisk råd og rådgivende utvalg, hadde BFIs leder Lisa Husby et innlegg om instituttets arbeid. Hun startet med å fortelle om seg selv; Lisa som 24-timers-menneske.

Gjennom sin formidling bød hun på seg selv, fortalte hva som er viktig for henne, skapte en kontekst og helhet. Dette ble gjort innen hun formidlet det faglige innholdet.

Professor Jason Leitch som jobber for helsemyndighetene i Skottland og er aktiv pådriver for forbedring og «What matters for me», snakker også om viktigheten av hvem vi velger å formidle at vi er, i møtet med andre. Slik kan vi skape nærhet, en felles forståelse og ståsted (6).

Det handler om å skape en kultur for den gode opplevelsen, bli tatt på alvor og lyttet til. Skape et klima for reell innflytelse og medbestemmelse basert på verdien; «hva er viktigst?».

Stikkord:

Etikk, Kommunikasjon, Yrkesetikk