Hvilken kultur er det på din arbeidsplass?

Etikk

Hvilken kultur er det på din arbeidsplass?

Det er kanskje ikke så lett å svare på hvilken kultur det er på ens egen arbeidsplass. Vi stopper sjelden opp og tenker over det. Vi er en del av kulturen og som oftest er vi blinde for hva som preger miljøet. Folk utenfra "leser" kulturen og oppdager fort om miljøet er inkluderende eller ikke.

Publisert

Endret

Jeg, for eksempel, satte meg på "feil" stol første dagen på ny arbeidsplass. Det ble ikke sagt noe til meg direkte, men jeg merket fort at det var upassende at jeg som nyansatt vikar satte meg øverst ved bordet, ved siden av avdelingslederen. Jeg oppdaget at hele arbeidsplassen var preget av et meget strengt hierarki, selv om det ikke var uttalt. Det lå «i veggene» hva som var akseptert og hva som ikke var det.
I ettertid skremmer det meg hvor fort jeg selv ble en del av denne kulturen, og at jeg var med på å overføre den til neste nykomling.

Hva er kultur?

Kulturen på en arbeidsplass er et mønster av åpne og skjulte verdier som kommer til uttrykk på ulikt vis. De ansatte har en oppfatning av hva som er riktige og gale måter å gjøre ting på, de har vaner, holdninger og ritualer. Dette blir vedlikeholdt av fellesskapet: "Vi pleier å gjøre det slik her".
På noen arbeidsplasser er det vanlig at alle ansatte på alle avdelinger tar blodprøver, mens det andre steder kun er noen få som utfører denne arbeidsoppgaven. Hvordan dette blir organisert kan være et uttrykk for hvilket syn de som jobber der har på prøvetaking, og hvilken kultur de har for samarbeid.
- Kulturen er en mental oppfatning som finnes inne i hodet på folk og som derfor ikke kan studeres direkte, sier Einar Aadland, cand.theol. og førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Diakonhjemmet høgskole. For å forstå kulturen på en arbeidsplass må vi derfor se på hva vi faktisk gjør - og ikke på hva vi sier at vi gjør.

Åpne og skjulte verdier

Åpne verdier viser hvilke mål, idealer og prioriteringer en arbeidsplass har. Mål om faglig utvikling og økt samarbeid kan se fint ut på papiret, men det er ikke alltid slik det oppleves i praksis.  Hvis avdelingen sier at de prioriterer faglig utvikling, men lederne likevel ikke avsetter penger til kurs og videreutdanning, er det økonomien som styrer og ikke fagutviklingen. Slike skjulte verdier kommer til syne gjennom handlinger og gjennom hvilke reelle prioriteringer arbeidsplassen foretar.
Verdier som ikke er uttalte og kjent for alle, kan likevel prege arbeidsplassen og sette usynlige grenser. De kan være med på å sementere kulturen, det er nemlig vanskelig å gjøre noe med det som ikke blir snakket åpent om.
Kvalitet, trygghet, rettferdighet og respekt blir regnet som grunnleggende verdier i helsesektoren.  Disse verdiene får imidlertid først menig hvis de blir kjent blant alle medarbeiderne og hvis de omsettes i praksis. Verdiene kan tres ned over hodet på medarbeiderne eller utvikles nedenfra og opp. Det siste er mer krevende, men da får de mye større innvirkning på praksisen.

Hvilke kultur ønsker vi?

En god organisasjonskultur kjennetegnes av åpenhet. Man reflekterer og diskuterer åpent hvordan alle ledd i virksomheten handler. Når man blir klar over hva som eventuelt ikke er bra, skjer det en bevisstgjøring som igjen fører til endring. Det er ikke nok å lage et verdigrunnlag hvor samarbeid, respekt og omsorg blir vektlagt. Som nyansatt oppdager man fort om det virkelig er kultur for samarbeid. Tar man en ekstra tørn og hjelper hverandre ferdig med arbeidsoppgavene eller tar man en ekstra kaffekopp?

Det er for enkelt å si at kulturen kun bygger på felles verdier. I en stor organisasjon med mange ansatte, vil det alltid oppstå subkulturer og verdimangfold. Hvor likt vi ser på saker og ting avhenger av tema. Alle bioingeniører på samme arbeidsplass kan for eksempel arbeide mot felles mål når det gjelder kvalitetssikring, men kan være uenige om turnusplanleggingen. Det "sanne" bildet av kulturen finnes ikke, men det er uansett sunt å reflektere over egen kultur for å bli bevisst og eventuelt justere kursen.
Ikke minst er det viktig å se på hva vi er gode til og gjøre mer av det. Vi må ta vare på det gode arbeidsmiljøet. Vi må gi hverandre ros for bra utført arbeid, ta imot nyansatte med åpne armer og hjelpe hverandre så godt vi kan med arbeidsoppgavene.

Da er vi kanskje med på å skape en kultur som både er åpen og inkluderende – og synlig.