Internasjonalt arbeid «Down under»

Fagstyret mener

Internasjonalt arbeid «Down under»

Visste du at IFBLS (International Federation of Biomedical Laboratory Science) har et samarbeid med WHO som gir bioingeniørene mulighet til å påvirke helsepolitikken globalt?

Publisert

Endret

Av Lene Haugnæss, nestleder i BFIs fagstyre

Eller at et sentralt laboratorium i Brisbane bruker et system som gir laboratoriet full kontroll av PNA-instrument som brukes i en region som er større enn Norge? Det er mye nyttig informasjon å hente på et IFBLS-møte. Verdenskongressen for bioingeniører arrangeres hvert andre år. Året det ikke arrangeres verdenskongress avholdes et møte for medlemslandene. I år var Brisbane, Australia vertskapet.

Lærerikt laboratoriebesøk

Dagen før møtet ble det arrangert laboratoriebesøk til The Royal Brisbane and Women´s Hospital. Laboratoriet er det største i Queensland med fagområdene immunologi, biokjemi, patologi og mikrobiologi. Der bruker de et system som lar laboratoriet foreta elektronisk overvåkning av det pasientnære analyseinstrumentet I-STAT (1) på dette og mange mindre sykehus og institusjoner i hele denne regionen, som er større enn Norge. Kvalitetssikringen skjer i laboratoriet før utsendelse av kit til alle instrumentene i bruk. Analysesvar overføres online, elektronisk fra hvert instrument til laboratoriet.

I starten hadde bioingeniørene ansvar for opplæring, men de er nå erstattet med e-læring. Brukerne, som hovedsakelig er leger og sykepleiere, får opplæring og blir sertifisert elektronisk. De logger seg på instrumentet ved bruk. Etter sertifisering overvåker systemet elektronisk kompetansen til brukerne. Feil bruk blir flagget i systemet og operatøren må gjennomgå ny opplæring. Det brukes mye PNA-utstyr utenfor laboratoriet i Norge også, og vi ser et stort behov for å få på plass et elektronisk overvåkningssystem.

IFBLS-samarbeid med WHO

Det er etablert et viktig samarbeid mellom IFBLS og Verdens helseorganisasjon WHO (World Health Organization) som gir oss muligheten til å påvirke helsepolitikken globalt. IFBLS har fått akseptert fire helsepolitiske erklæringer (2). En av dem omhandler hvordan vi bioingeniører har kompetanse til å bidra til å redusere dødeligheten som følge av livmorhalskreft blant kvinner over 30 år fra middel- og lavinntektsland gjennom effektiv screening og påvisning. Det er dessverre slik at mange kvinner fra disse landene blir diagnostisert for sent. Ved å fremheve for WHO at kompetansen til bioingeniører kan brukes for å sikre tidlig påvisning av livmorhalskreft, synliggjør vi viktigheten av bioingeniørenes rolle i helsevesenet.

Trenger ekspertnettverk

Ved å gi tilbakemeldinger og innspill til helsepolitiske dokumenter etterspurt av WHO, er vi med på å vise at bioingeniører har kunnskap som kan benyttes for å sikre bedre pasientbehandling. For å kunne følge opp dette trenger IFBLS et nettverk av eksperter på ulike fagområder som er interessert i å bidra globalt. Er du interessert i å være en del av dette nettverket, kan du vise din interesse ved å registrere din CV på nettsidene til IFBLS.

Neste verdenskongress for bioingeniører arrangeres i København i september 2020 – Join the Labrace! Bli med du også!

1) https://www.pointofcare.abbott/int/en/offerings/istat/istat-handheld

2) http://www.ifbls.org/index.php/statements/who-statements

Stikkord:

BFI