Snart nytt valgår for BFI

Fagstyret mener

Snart nytt valgår for BFI

Nå som vi raskt nærmer oss årsskiftet vil jeg benytte sjansen til å informere om en av BFIs store begivenheter neste år, valg av nytt fagstyre og yrkesetisk råd til neste treårs-periode (2020-2022). Hvorfor? Fordi vi søker etter engasjerte og arbeidsvillige bioingeniører som deg!

Publisert

Endret

Av Barbro Henriksen, medlem av BFIs fagstyre

Det er viktig å få rekruttert tilstrekkelig antall kandidater med relevant kompetanse til vervene. Fagstyret har derfor, som tidligere, utnevnt en rekrutteringskomité som skal hjelpe til med å kontakte, motivere og informere aktuelle kandidater om vervene. Ved tidligere valg har det vært relativt få kandidater, med kun én kandidat til vervene som fagstyreleder, nestleder i fagstyret og leder av yrkesetisk råd. Dette vil vi i fagstyret gjøre noe med. Vi ønsker rett og slett flere kandidater slik at det blir en kamp om plassene! Vi er på jakt etter bioingeniører som er engasjerte og ønsker å bidra. Det er ønskelig, men ikke en nødvendighet, at kandidater har erfaring fra styrearbeid i eller utenfor NITO, erfaring som tillitsvalgt eller erfaring fra rådgivende utvalg. Fagstyret og yrkesetisk råd bør være sammensatt med bioingeniører av begge kjønn, ulik alder og som representerer hele landet geografisk.

Fagstyrets og yrkesetisk råds oppgaver

Fagstyret, som består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, har blant annet som oppgave å holde seg oppdatert om viktige saker knyttet til fag og etikk, helse- og utdanningspolitikk og internasjonalt arbeid. De skal også vedta saker knyttet til driften og satsingsområdene til BFI og gi innspill til høringer, statsbudsjett og andre politiske prosesser. Som kandidat til fagstyret trenger vi bioingeniører som er politisk engasjerte og som kan bidra til å synliggjøre bioingeniørens kompetanse og vår rolle i norsk helsevesen.

Yrkesetisk råd, som består av leder og tre medlemmer, har som oppgave å gi råd og veilede organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål. De skal også gi innspill på relevante høringer og gjennomføre BFIs kurs i etikk. Til yrkesetisk råd søker vi bioingeniører som er interessert i og opptatt av etikk og etiske dilemmaer som bioingeniører kan støte på i sin yrkesutøvelse.

Lav valgdeltakelse

Alle de nominerte kandidatene vil bli presentert i Bioingeniøren, og høsten 2019 er det klart for selve valget. Valget gjennomføres elektronisk, og på vegne av fagstyret oppfordrer jeg alle BFI-medlemmene til å delta og stemme for sin kandidat.

Ved sist valg var det veldig lav deltakelse. Jeg lurer på hvorfor? Er ikke bioingeniører engasjerte nok? Vet de for lite om valgprosessen? Stemmer de kun hvis det er kandidater som de kjenner personlig?

Jeg har en klar oppfordring: engasjer deg, les presentasjonen av kandidatene og stem på de du mener vil gjøre en god jobb for BFI og som kan representere bioingeniører i hele landet på best mulig måte.

Hvis nettopp DU er interessert i å stille som kandidat, er det enkelt å bli nominert. Alt som trengs er å bli foreslått av to BFI-medlemmer. Du kan også kontakte BFI, som kan gi mer informasjon om vervene og sette deg i kontakt med rekrutteringskomitéen.

Stikkord:

BFI, Valg