La oss samarbeide for å øke kvaliteten i primærhelsetjenesten!

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Fagstyret mener

La oss samarbeide for å øke kvaliteten i primærhelsetjenesten!

Publisert

Endret

Fagstyret besluttet i 2017 at vi skulle ha bioingeniører i primærhelsetjenesten som ett av tre satsingsområder i inneværende periode (2017-2019). Vi mener at bioingeniørfaglig kompetanse er en viktig ressurs i kommunene og at flere politikere og kommuneadministrasjoner bør få opp øynene for dette. Nå er vi i gang med å lage en plan for tiltak som BFI skal arbeide videre med.

Det er ikke et lovfestet krav at kommunene skal ha bioingeniørfaglig kompetanse, og det er lite sannsynlig at vi vil få et krav om dette med det første. Derfor må vi synliggjøre spisskompetansen vår. Vi har mange gode argumenter for å få flere bioingeniører ut i kommunene: færre utgifter (det er penger å spare på korrekt monitorering og reduserte transportkostnader); raskere behandling på grunn av raskere prøvesvar; redusert risiko for feilbehandling, sykehusinnleggelse og reinnleggelse; sikker prøvetaking; riktigere innkjøp av PNA-utstyr og, ikke minst, kvalitetssikring av utstyr.

Samarbeid med andre yrkesgrupper

Fagstyret mener ikke at bioingeniører skal overta jobben fra andre yrkesgrupper i primærhelsetjenesten, som helsesekretærer og sykepleiere. Vi ser heller for oss at de sammen inngår i et tverrfaglig team og samarbeider mot et felles mål om bedre og riktigere pasientbehandling der pasienten bor. Mange av bioingeniørene som er ansatt i kommunene bruker tid på opplæring av annet helsepersonell i blodprøvetaking og analysering, og de blir ofte brukt som rådgivere. Dette skaper en trygghet og en kompetanseøkning for andre yrkesgrupper, som igjen fører til bedre pasientbehandling.

Samarbeid med Noklus

Noklus og laboratoriekonsulentene arbeider med kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, blant annet på legekontor og sykehjem. Konsulentene gir råd og veiledning ved besøk, kontakt via telefon og e-post, og kursarrangering. Konkurranseforhold mellom kommunale bioingeniører og Noklus bør unngås. Det er viktig med oppgavedefinering og klargjøring av hvilke oppgaver man ser for seg at de ulike rollene skal ha. Her igjen er samarbeid viktig.

Bioingeniører i kommunehelsetjenesten er som regel alene med sin yrkesbakgrunn på arbeidsplassen. Min erfaring tilsier at de synes det er betryggende å ha en laboratoriekonsulent de kan kontakte for rådføring og veiledning når det gjelder kvalitetssikring og innkjøp av nytt utstyr. Jeg tror at flere bioingeniører i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med Noklus, kan bidra til et kompetanseløft og en kvalitetsheving.

Planen videre

Som nevnt innledningsvis jobber BFI nå for å finne tiltak for satsingsområdet vårt. Vi vil involvere og samarbeide med rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS), Noklus og bioingeniører som allerede er ansatt i kommunene. Planlagte tiltak er blant annet å kartlegge behovet, synliggjøre hvilken unik kompetanse bioingeniøren kan tilføre primærhelsetjenesten og hjelpe til med lønnsarbeid og rekruttering. La oss samarbeide for å få mer bioingeniørkompetanse ut i kommunene!

Stikkord:

BFI, Primærhelsetjenesten