Hvorfor er helsepolitikk så viktig?

Prøvetakingsutstyr

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Fagstyret mener

Hvorfor er helsepolitikk så viktig?

Helse er noe som berører oss alle fra krybbe til død. Derfor vekker det sterkt engasjement når helse kommer på den politiske dagsorden. 

Publisert

Endret

Samtidig er helsetjenesten noe mange av oss tenker skal være på plass som et sikkerhetsnett - og så lenge vi ikke har dårlige opplevelser, tar vi den som en selvfølge. Organisering av den offentlige helsetjenesten og hvordan fagfolk samarbeider eller ikke, er som oftest ikke noe folk tenker så mye på. Men det gjør politikerne: Utbygging, fusjoner, fisjoner, opprettelse av nye utdanninger og endringer av gamle - alt i håp om et bedre tilbud til pasienten og en effektiv utnyttelse av ressursene. De siste årene har politikere og helseforetakene spurt både pasienten og ansatte til råds i mye større grad enn tidligere. Høringssvar er under utarbeidelse kontinuerlig i BFI.

Påvirker helsepolitikken

Tidligere måtte BFI stå på og lage støy for å bli hørt. Nå kommer det stadig invitasjoner fra departementet til å uttale oss om utredninger og stortingsmeldinger, før vedtak blir fattet i helsepolitiske saker. I løpet av min periode som fagstyrets leder har disse invitasjonene kommet på løpende bånd og gitt oss en unik anledning til å påvirke helsepolitikken og helsetjenestens utvikling i Norge.

Ikke alt er like viktig å uttale seg om; vi vurderer hver høring og det hender at vi velger å avstå.

Trenger innspill

For at vi i BFI skal kunne ha godt grunnlag for å mene noe, trenger vi innspill fra våre rådgivende utvalg, Yrkesetisk råd samt berørte fagmiljøer. Et høringssvar skal gi uttrykk for BFIs syn eller anbefalinger. Dette kan være en utfordring da våre medlemmer, råd og utvalg kan se en sak fra ulike perspektiver og dermed ha ulike oppfatninger av hvordan den bør håndteres. Forslagene våre til høringssvar blir grundig behandlet, først i fagstyret og - dersom det dreier seg om ny politikk eller et høringssvar med innspill fra flere aktører i NITO – også av NITOs hovedstyre.

NITO BFI er partipolitisk uavhengig. Det kan være en fordel når man skal jobbe med helsepolitikk.

Det er en viktig samfunnsoppgave for NITO BFI å ha kontakt med fagmiljøene og politikerne. Gjennom dette arbeidet kan vi skape større forståelse for hvilke endringer som må gjøres og hvorfor, og hvordan dette vil påvirke både pasienter og ansatte. NITO BFI har hatt mange møter med politikere og mange muligheter til å påvirke helsepolitikken.

Fag er politikk

NITO BFI er partipolitisk uavhengig og forholder seg derfor ikke til bare ett parti. Det kan være en fordel når man skal jobbe med helsepolitikk som krever bred politisk oppslutning. Vi har et klart ønske om å møte forskjellige politiske partier for å gjøre dem kjent med våre medlemmer i helsesektoren og vårt bidrag til gode og trygge helsetjenester. BFI sitter også i en rekke utvalg i Helsedirektoratet og andre fora fordi vi ønsker å påvirke den faglige og fagpolitiske utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt.

Fag er politikk, derfor kan ulike fagmiljøer til tider ha sterke og motstridende meninger om hva som er den beste løsningen for fremtiden. En god og vellykket helsepolitikk forutsetter at vi investerer tid og krefter på å bryne våre meninger mot hverandre, men samtidig samarbeide for å finne de beste løsningene for pasienter og ansatte. Slik bidrar NITO BFIs helsepolitikk til å vedlikeholde sikkerhetsnettet og sørge for at folk flest kan fortsette å ta helsetjenesten som en selvfølge.

Stikkord:

BFI, Fagpolitisk arbeid