Oversiktsartikkel

Oversiktsartikkel

Oversiktsartikler bygger på en gjennomgang av flere studier (systematisk eller et skjønnsmessig litteraturutvalg) om et tema som forfatteren har spesielle kunnskaper om. Forfatterens selvstendige fortolkning av litteraturen som gjennomgås er vesentlig. 

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Omfanget av artikkelen bør ikke overskride 25 000 tegn inkludert mellomrom og referanser. Et strukturert norsk og engelsk sammendrag samt hovedbudskap kommer i tillegg.

Slik bygger du opp artikkelen:

Tittel: Tittelen skal være kort og presis, fortelle hva artikkelen handler om og fenge leserens interesse. Bruk av forkortelser bør unngås. Omfang anbefales til mellom 40 og 90 tegn, inkludert mellomrom. Kom gjerne med flere forslag til titler.

Innledning: Begynn med en kort innledning hvor temaet, bakgrunnen for og hensikten med artikkelen presenteres.

Kunnskapsgrunnlag: Beskrivelsen av kunnskapsgrunnlaget skal være så detaljert som mulig slik at leseren lett forstår hva artikkelen er basert på. I en oversiktsartikkel forventes grundige søk i databaser som er relevant for tema (eks. PubMed, EMBASE, Swemed, Google Scholar, Cochrane). Det skal redegjøres for hvilke søkeord og søkekombinasjoner som er benyttet, samt eventuelle avgrensinger ved søket (dato søket ble avsluttet, språk, type studier osv.) og antall treff. Du må angi kriteriene for utvelgelse av artikler og begrunnelsen for kriteriene. Om artikkelen også baseres på personlige erfaringer skal det være som et supplement.

Slik kan kunnskapsgrunnlaget beskrives:

Vi søkte i databasen(e) XXX med søkeordene XXX i følgende kombinasjoner: XXX. Søket ble avsluttet dato XXX og var avgrenset til artikler publisert etter dato XXX, artikkeltyper XXX, språk XXX etc. Vi fikk XXX treff. Artiklenes relevans ble først vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag. XXX artikler ble gjennomlest i fulltekst og XXX inkludert. Vi inkluderte artikler som oppfylte følgende kriterier XXX. Eksklusjonskriteriene var XXX. Vi inkluderte også XXX artikler fra eget litteraturarkiv.

Benytt gjerne et flytskjema som beskriver søkeprosessen og utvelgelsen av artikler.  Det er ofte bedre og mer intuitivt enn mye tekst. Se eksempel her. (ligger nederst i dette dokumentet)

Det er viktig å planlegge litteratursøket nøye, gjerne i samarbeid med et bibliotek. Detaljert beskrivelse av søkestrategien kan etter avtale med redaksjonen publiseres kun i Bioingeniørens nettversjon av artikkelen.

Etter beskrivelsen av kunnskapsgrunnlaget står du fritt til å velge en hensiktsmessig inndeling av artikkelen. Den siste mellomtittelen bør vanligvis benevnes Diskusjon. Her gjøres rede for om hvor kunnskapen er usikker eller mangelfull, og det bør fremgå hvis det er stor uenighet i fagmiljøene omkring områder som du omtaler. Det er viktig å huske at din selvstendige fortolking av kunnskapen er et vesentlig element i en god oversiktsartikkel. En oversiktsartikkel bør munne ut i konkrete konklusjoner eller anbefalinger.

Artikkelens hovedbudskap oppsummeres i 2-4 korte setninger. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med forfatternes hovedfunn. Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Det er ønskelig med gode tabeller, figurer og bilder som bidrar til å fremheve artikkelens budskap og elementer. 

Takk: Personer som har bidratt til arbeidet, men som ikke oppfyller kravene til forfatterskap, kan takkes i dette avsnittet. Det bør da presiseres hva bidraget har bestått av. Slik takk forutsetter de aktuelle personers samtykke. Eventuelle finansieringskilder til prosjektet kan også inkluderes.

Interessekonflikter: Eventuelle interessekonflikter oppgis i eget avsnitt.

Referanser: Artikkelen bør ikke inneholde mer enn 30 referanser. Se eget punkt under «Generell informasjon», «Referanser» for retningslinjer.

Sammendrag og nøkkelord: Oversiktsartikler skal ha et strukturert sammendrag inndelt med Bakgrunn, Materiale og metode, Resultater/Diskusjon. Under sammendraget skal det oppgis tre - fem sentrale nøkkelord.

Engelsk sammendrag: Artikkelens tittel, sammendrag og nøkkelord skal oversettes så direkte som mulig til engelsk.

Eksempler på vitenskapelige oversiktsartikler:

Sædanalysen 

Diagnostikk av irritabel tarmsyndrom – finnes det gode biomarkører?

Under er eksempler på oversiktsartikler som er hentet fra andre tidsskrifter enn Bioingeniøren. Selv om de kan ha en noe ulik oppbygging er metodedelen slik vi ønsker med en grundig beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget med tydelig utvelgelse av litteratur:

Developing Educational Content about the Preanalytical Phase of the Total Testing Process for Non-laboratory Healthcare Personnel

Kan vi stole på urinstix?

Her er en oversiktsartikkel fra Sykepleien, om hvordan man skriver oversiktsartikler: Utforming av systematiske oversikter

Øvrige retningslinjer: