Fag i praksis

Fag i praksis

Hensikten med denne sjangeren er å vise bioingeniørfaget fra forfatterens ståsted og den kan gjerne skape debatt.

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Flere sider av faget kan belyses, for eksempel valg av utstyr og metoder, vurdering av prosedyrer, mindre studier som ikke oppfyller kravene til vitenskapelige artikler, yrkesetikk og administrative strategier. Kasuistikker egner seg også godt.

Slik bygger du opp artikkelen:

Artikkelen skal inneholde tittel, ingress, innledning, hoveddel, avslutning og referanseliste.

Tittelen skal være kort, presis og fortelle hva artikkelen handler. Bruk av forkortelser bør unngås. Omfanget bør være mellom 40 og 90 tegn, inkludert mellomrom. Kom gjerne med flere forslag til titler. Fagredaktøren vil ofte jobbe videre med tittel i samråd med forfatteren.

Ingressen står mellom tittelen og brødteksten som et selvstendig avsnitt og skal belyse artikkelens tema. Den erstatter sammendraget som følger vitenskapelige fagartikler, og skal få leseren interessert i å lese resten av artikkelen (appetittvekker). Omfanget er mye mindre enn et sammendrag, normalt på to-tre setninger (25-40 ord). Ingressen kan godt være en utdypning av tittelen, den kan inneholde et sitat, og kan også skrives som punkter.

Innledningen følger etter ingressen og er en selvstendig start av artikkelen. Innledningen skal gjøre grundig rede for temaet og hensikten med artikkelen.

Hoveddelen deles opp i flere avsnitt med passende mellomtitler.

Avslutning: Artikkelen avrundes med et siste avsnitt som oppsummerer og ser framover.

Takk: Personer som har bidratt til arbeidet, men som ikke oppfyller kravene til forfatterskap, kan takkes i dette avsnittet. Det bør da presiseres hva bidraget har bestått av. Slik takk forutsetter samtykke fra de aktuelle personene. Eventuelle finansieringskilder til prosjektet kan også inkluderes her, eventuelt under Interessekonflikter.

Interessekonflikter: Eventuelle interessekonflikter oppgis i eget avsnitt. Se eget punkt under «Generell informasjon»

Referanser: Artikkelen bør ikke inneholde mer enn 20 referanser. Se eget punkt under «Generell informasjon»

Omfanget av artikkelen skal ikke overskride 20 000 tegn (inkludert mellomrom, tittel, ingress og referanseliste). Bilder og illustrasjoner er ønskelig.

Eksempler:

Akkreditering og kvalitetssikring av pasientnær analysering ved Rikshospitalet

Hurtigtester for rusmidler og tilhørende problemstillinger

Øvrige retningslinjer: