RHD genotyping med LAMP – forbedret metode

FAG resymé

RHD genotyping med LAMP – forbedret metode

RHD genotyping er svært aktuelt og på full fart inn i de diagnostiske laboratoriene. Tradisjonelle serologiske analyser tester fenotypisk for RhD antigener som er lokalisert på overflaten av erytrocyttene. Ved RHD genotyping undersøkes DNA fra leukocytter som koder for de aktuelle RhD antigenene.

Publisert

Endret

RHD genotyping kan derfor benyttes ved tvetydige serologiresultat, for eksempel ved genetiske varianter eller hos multitransfunderte pasienter som kan ha en stor andel «fremmede» erytrocytter. Det er også svært aktuelt i prenatal noninvasiv RhD-diagnostikk for å undersøke om en gravid RHD-negativ kvinne bærer på et RHD-positivt foster slik at prenatal «RhD profylakse» kan gis for å hindre immunisering. Cellefritt foster-DNA sirkulerer i mors plasma og kan detekteres i små mengder med nyere molekylære metoder.

I motsetning til andre nukleinsyreamplifikasjonsmetoder, er LAMP en teknologi som verken krever avansert teknisk utstyr eller spesialisert kompetanse på laboratoriene. Hundhausen og medarbeidere viste i Bioingeniøren nr. 3, 2014, at LAMP-metoden prinsipielt kan benyttes til påvisning av RHD-genet. Analytisk sensitivitet og spesifisitet var høy i deres studie, og indikerte at metoden er sensitiv nok til å påvise konsentrasjoner av mål-DNA som er like lavt som fritt føtalt DNA i plasma hos gravide kvinner (1). Forfatterne konkluderte med at flere eksoner og flere personer med mer variert etnisk bakgrunn burde testes for å vurdere om metoden kunne benyttes klinisk til RHD genotyping.

Nå har forskningsmiljøet videreutviklet metoden og testet et større utvalg av prøver for vurdering av diagnostisk sensitivitet og spesifisitet.

  • Selve deteksjonen er endret til å benytte malachitgrønt som indikator. Malachitgrønt gir et bedre visuelt skille mellom positive og negative prøver, samt raskere resultater enn den tidligere indikatoren hydroxynaftolblå (figur 1). Med denne optimaliseringen er LAMP-inkubasjonstiden redusert fra 75 til 25 minutter.
  • I den opprinnelige artikkelen ble kun RHD ekson 7 genotypet. I det nyere arbeidet er også RHD ekson 10 inkludert slik at to regioner i RHD kan types. Dette er viktig for å fange opp RhD-varianter med insersjoner, mutasjoner eller delesjoner av deler av RHD-genet (2).
  • Til nå er 62 personer med kjent RhD-blodtype RHD-genotypet ved hjelp av LAMP-metoden for RHD exon 7 og/eller 10. Diagnostisk spesifisitet og sensitivitet er estimert til henholdsvis 95 % og 100 %. RHD-genotyping ved bruk av LAMP kan predikere RhD-fenotyper med høy diagnostisk nøyaktighet (98 %) og er en lovende metode til klinisk bruk i RHD genotyping.

Forskningsgruppen arbeider nå med å øke spesifisiteten ytterligere og overføre analysen til et klinisk brukbart format.

RHD genotyping med LAMP
Figur 1: Sammenlikning av hydroxynaftolblå (bilde til venstre, lyseblå indikerer positiv reaksjon) og malachitgrønt (bilde til høyre, grønt indikerer positiv reaksjon) som indikator i LAMP-metoden. Fargeomslag med hydroxynaftolblå baseres på endring i Mg2+ konsentrasjon og tar 60-75 minutter, mens malachitgrønt er en DNA interkalerende farge som tar 25-45 minutter før resultat kan leses av.

Stikkord:

Loop-mediert Isotermal DNA-amplifisering (LAMP), RHD genotyping, Universitetet i Agder