Uttrykk og betydning av GRP78 i myelomceller

FAG Mastergrad

Uttrykk og betydning av GRP78 i myelomceller

Myelomatose, også kjent som beinmargskreft, er en hematologisk malign sykdom i antistoffproduserende plasmaceller i beinmargen. Kreftsykdommen er fortsatt uhelbredelig, og resistensutvikling mot medikamenter er en stor utfordring.

Publisert

Endret

Myelomceller karakteriseres av en opphopning av monoklonale immunglobuliner som er utsatt for endoplasmatisk retikulum (ER)-stress. De er derfor avhengige av en streng kontroll av ER-stress for å overleve (1-2). GRP78 (glukoseregulert protein) er et viktig ER-chaperon som hjelper med folding av proteiner. Hos pasienter med visse typer kreft er proteinet GRP78 funnet på celleoverflaten til kreftceller, men ikke på friske celler (3-5). Den fysiologiske funksjonen og hvordan GRP78 uttrykkes på celleoverflaten, er uklar. Nyere studier viser at GRP78 kan danne komplekser med spesifikke proteiner på celleoverflaten som er med på å regulere både proliferasjon og viabilitet. Det er også vist at hemming av GRP78 på celleoverflaten ved hjelp av spesifikke antistoffer kan føre til celledød (3-6).

I denne oppgaven er ulike humane myelomcellelinjer undersøkt for uttrykk av GRP78 mRNA (HSPA5) og protein, både intracellulært og på celleoverflaten. Cellelinjene viste ulikt, men generelt høyt uttrykk av HSPA5 mRNA og totalt proteinnivå av GRP78, mens overflateuttrykk av GRP78 varierte fra negativt til ulik grad av positivt uttrykk. Det ble ikke oppdaget en sammenheng mellom intracellulært uttrykk og overflateuttrykk av GRP78.

Det ble forsøkt å se om endring av nivået av ER-stress kunne påvirke uttrykket av GRP78. Bruk av proteasomhemmere, som potensielt gir økt ER-stress, ga økt total proteinmengde av GRP78, men det ble ikke observert noen form for endring av overflateuttrykket til GRP78. Det ble også gjort forsøk med siRNA mot HSPA5 for å se om det påvirket overflatenivået av GRP78, og om det påvirket cellenes følsomhet for proteasomhemmere. Bruk av siRNA nedregulerte mRNA-nivået av HSPA5 og den totale proteinmengden av GRP78, mens overflateuttrykket av GRP78 forble uforandret. Nedregulering av HSPA5 ble heller ikke funnet å være av betydning for overlevelse eller respons til proteasomhemming for INA-6-celler. Det ble undersøkt om GRP78 kunne binde heparin, som en mulig forklaring på GRP78 sin evne til å binde til overflaten. Overflatenivået av GRP78 ble redusert når heparin ble tilsatt, noe som kan tyde på at GRP78 er delvis avhengig av binding til heparansulfatkjeder på celleoverflaten. Hemming av GRP78 på celleoverflaten med antistoffene Mab159- og N-20 ga ingen endring av viabiliteten.

Stikkord:

Kreft, Myelomatose