Inflammasjon, kroppssammensetning og fysisk funksjon hos eldre

FAG Mastergrad

Inflammasjon, kroppssammensetning og fysisk funksjon hos eldre

Studien viser en sammenheng mellom inflammasjonsmarkører målt i serum og kroppssammensetning og fysisk funksjon hos hjemmeboende eldre over 70 år.

Publisert

Endret

Bakgrunn

Endring i kroppssammensetning, tap av muskelstyrke og økning av lavgradig inflammasjon er en del av aldringsprosessen. Økt nivå av inflammasjonsmarkører kan påvirke muskelmasse og -styrke og gi uheldig utfall som nedsatt funksjonsevne og redusert livskvalitet. Vi ønsket å se nærmere på serumnivå av inflammasjonsmarkører hos eldre menn og kvinner med lav versus høy fysisk funksjon. Dataene brukt i masteroppgaven ble hentet fra en tversnittstudie utført ved Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap.

Metode

Hjemmeboende eldre menn (n=213) og kvinner (n=224) ≥ 70 år bosatt i Skedsmo kommune ble inkludert i studien. Inflammasjonsmarkørene interleukin 6 (IL-6), insulin-like growth factor 1 (IGF-1), cystatin C og cathepsin S ble analysert med ELISA (R&D Systems) og C-reaktivt protein (CRP) ble analysert ved Fürst medisinsk laboratorium. Bioelektrisk impedans analyse (Tanita BC-418MA) ble benyttet for å måle kroppssammensetningen (fettfrimasse (FFM) og fettmasse (FM)). For måling av fysisk funksjon ble det gjort tester som håndgrepstyrke (KE-MAP80K1, Kern MAP), «reise og sette seg»-test (del av Short Physical Performance Battery (SPPB)-test) og trappetest (16 trinn, 18 cm). Lav fysisk funksjon ble definert som gripestyrke <30kg for menn og <20kg for kvinner, >12,5 sekunder på SPPB-testen eller >8,4 sekunder i trappetesten. 

Resultater

Eldre menn med lav fysisk funksjon hadde høyere nivå av CRP, IL-6 og cystatin C, og lavere nivå av IGF-1, enn de med høy fysisk funksjon. Hos mennene var serumverdier av CRP, IL-6, cystatin C og cathepsin S positivt korrelert med FM, og IGF-1 var positivt korrelert med FFM. Eldre kvinner med lav fysisk funksjon hadde høyere nivå av IL-6, cystatin C og cathepsin S enn kvinnene med høy fysisk funksjon. Serumverdier av CRP, IL-6 og cathepsin S var positivt korrelert med FM, i tillegg var CRP-, IL-6- og cystatin C-nivå positivt korrelert med FFM hos kvinner.

Konklusjon

Studien viste at hjemmeboende eldre menn og kvinner over 70 år med lav fysisk funksjon hadde høyere nivå av CRP, IL-6, cystatin C og cathepsin S (som er assosiert med negativ effekt på muskelmasse og –styrke) enn eldre menn og kvinner over 70 år med høy fysisk funksjon. De hadde også lavere nivå av IGF-1, som er en vekstfaktor med betydning for opprettholdelse av muskelmasse. Videre fant vi at aldersrelatert endring i kroppssammensetning er assosiert med høyere nivå av inflammasjonsmarkører. Andre typer studier må utføres for å se på årsaksforhold.

Stikkord:

Forskning, Helsepolitikk