Det du lurer på om forskning - men ikke tør å spørre om

Illustrasjon: iStockphoto

FAG i praksis

Det du lurer på om forskning - men ikke tør å spørre om

Hva er Cristin? Hva i all verden er en "impact factor"? Og hva er tellekantsystemet? Her får du svar på dette - og mye mer.

Publisert

Endret

Forskningens ABC

Anvendt forskning er original forskning som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap, primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

Bioteknologiloven regulerer bruk av bioteknologi, blant annet assistert befruktning, preimplantasjonsdiagnostikk, kloning, fosterdiagnostikk, genterapi og genetiske undersøkelser av nyfødte.

Cristin (Current Research Information System in Norway) er en database for registrering av forskningsaktivitet for helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Forfatterne innrapporterer selv, men den enkelte institusjon har ansvaret for å kontrollere at det som rapporteres oppfyller krav til vitenskapelige publikasjoner i godkjente publiseringskanaler.

Fagfellevurdering er kvalitetssikring av forskningsbidrag ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publikasjon.

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) kan defineres som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og omfatter også bruken av kunnskapen til å finne nye anvendelser. Helseforskningsloven definerer medisinsk og helsefaglig forskning som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom».

Forskningsbiobank er en samling humant biologisk materiale som anvendes i et forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning.

Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.

Helseforskningsloven regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

Helsinkideklarasjonen er utarbeidet av Verdens legeforening og omhandler etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker.

H-indeks er et mål på en persons totale vitenskapelige aktivitet basert på antall publikasjoner og antall ganger hver artikkel er publisert.

Impact factor er en måte å rangere tidsskrifter på, basert på hvor ofte artikler i et tidsskrift blir sitert. Impact factor blir beregnet årlig og tallene publiseres i databasen Journal Citation Reports.

Kvalitativ forskning kjennetegnes ved at de gir beskrivende data, enten i form av skrevne eller talte ord eller observerbar atferd. Typiske kvalitative metoder kan være dybdeintervju, gruppeintervju og observasjoner.

Kvantitativ forskning kjennetegnes ved at nye teorier formuleres i hypoteser eller mål som testes ut. I neste steg utføres statistisk analyse og vurdering, som deretter blir relatert til den oppsatte teorien. Typiske kvantitative metoder kan være spørreundersøkelser, laboratorieanalyser eller helseopplysninger.

Open Access er en betegnelse for gratis, online tilgang til forskningsresultater. Dette oppnås enten ved forskningsresultatene publiseres i «Open access»-tidsskrifter, som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeider lastes opp og gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. DOAJ (Directory of open access journals) er en oversikt over slike tidsskrifter.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forvalter helseforskningsloven, og alle forskningsprosjekter som omfatter mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger skal forhåndsgodkjennes av REK.

Tellekantsystemet er en norsk finansieringsreform, som ble innført i 2006 for å kunne tildele forskningsmidler på grunnlag av vitenskapelig produksjon. For å gi uttelling må forskning publiseres i tidsskrifter eller forlag som er godkjent av Universitets- og høgskolerådet. Det fins to nivåer på publiseringskanalene, hvor nivå 2 gir flere publikasjonspoeng og bedre økonomisk uttelling enn nivå 1.

Translasjonsforskning er medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Utviklingsarbeid bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og har som mål å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. Grensen mellom forskning- og utviklingsarbeid er flytende.

Vancouverreglene gir praktiske og etiske retningslinjer for forfattere av vitenskapelige artikler innen medisin og helse.

En vitenskapelig publikasjon defineres ved at fire kriterier er oppfylt; 1) presenterer ny innsikt, 2) er i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning, 3) er i et språk og har en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den og 4) er i en publiseringskanal med rutiner for fagfellevurdering.

Kilder: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Helseforskningsloven, Store norske leksikon

Stikkord:

Forskning, Publisering