Schizofreni sett sammen med kognitiv kapasitet, hjernens funksjon og tidligere bruk av cannabis

FAG Doktorgrad

Schizofreni sett sammen med kognitiv kapasitet, hjernens funksjon og tidligere bruk av cannabis

Publisert

Endret

Omtrent 75 prosent av pasienter som lider av schizofreni (senere referert til som pasienter), viser også en svikt i kognitive funksjoner. Dette involverer typisk redusert hukommelse, problemer med læring, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker og reduserte eksekutive funksjoner.

En svekkelse av høyere kognitive funksjoner er antatt å kunne korrelere med funksjonell hjerneaktivitet og strukturelle endringer, spesielt i de pre-frontale og andre kortikale områder. I tillegg har cannabisbruk blant denne pasientgruppen blitt rapportert til å være assosiert med økt kognitiv funksjon sammenlignet med ikke-cannabis brukende pasienter. Dette er motsatt av hva som typisk er meldt som funn blant friske personer som benytter cannabis.

Videre er denne pasientgruppen rapportert til å ha redusert grå substans i pre-frontale og temporale hjerneområder, noe som også er rapportert blant ungdommer som har benyttet cannabis.

Vårt mål var derfor å benytte både funksjonell Magnet Resonans Imaging (fMRI) og strukturell MRI til å undersøke hjernekorrelater av kognitive funksjoner blant pasientene, med spesielt fokus på eksekutive funksjoner testet med en dikotisk lytting-oppgave (1). I tillegg var det ønskelig å se om det var gruppeforskjeller blant pasientene med tanke på tidligere cannabisbruk.

I første studien (2) ble det benyttet fMRI og «independent component analysis» (ICA), til å undersøke hvordan kortikale aktiveringsnettverk endret seg dynamisk mellom pasientene og friske kontrollpersoner under hvile og dikotisk lytting. Resultatene viste en svekket oppregulering av eksekutive nettverk under oppgaveutføring og tilsvarende svekket nedregulering av fremre del av «default mode network» (DMN) hos pasientene sammenlignet med friske kontrollpersoner.

I den andre studien (3) ble hjerneaktivering studert med bruk av fMRI og «statistical parametric mapping» (SPM) under hvile og dikotisk lytting mellom pasienter som hadde brukt cannabis og pasienter som aldri hadde brukt cannabis. Resultatene viste at pasientene med en cannabisbruk-historie hadde økt aktivering i eksekutive nettverk og redusert aktivering i DMN sammenlignet med ikke-cannabisbrukende pasienter.

Resultatene i studien kan derfor indikere at hjernen til pasienter som har hatt en tidligere cannabisbruk-historie kan se ut til å være mer funksjonelt tilpasningsdyktig sammenlignet med hjernen til pasienter som har fått diagnosen uten å ha hatt en forhistorie med cannabisbruk.

I den tredje studien (4) ble det undersøkt om det var en sammenheng mellom kognitiv svekkelse og strukturelle endringer i temporale og frontale områder i hjernen hos pasientene. Volumet av grå hjernesubstans ble kalkulert ut fra det strukturelle MR-bildet og analysert statistisk. Vi fant ingen sammenheng mellom kognitiv funksjon hos pasientene og endringer i hjernestrukturen. Imidlertid ble det konkludert med at pasientene hadde svekkete eksekutive funksjoner og redusert mengde grå substans i områder av venstre frontal- og høyre temporal-lapp sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Stikkord:

Psykiske lidelser, Schizofreni