En viktig bok om skikkethet i profesjonsyrker

FAG Bøker

En viktig bok om skikkethet i profesjonsyrker

Denne boken er et verktøy som beskriver hva man skal legge vekt på, hvordan man praktisk kan gjennomføre en skikkethetsvurdering og hvordan man skal tolke lover og forskrifter. 

Publisert

Endret

AV GRO GUNDERSEN, bioingeniør, Akershus universitetssykehus

Tittel: Skikket for yrket?

Forfatter (red.): Kari Kildahl (OsloMet)

Bidragsytere: Marius Stene Fuglum (OsloMet), Connie Goul (UiA), Arve Hepsø (tidl. NTNU), Anne-Grethe Naustdal (HVL), Jørgen Sundby (UiT), Mariann Iren Vigdal (HVL)

Forlag: Universitetsforlaget 2020

Antall sider: 238

Pris: 349,-

ISBN: 978-82-15-03243-6

«Skikket for yrket» tar for seg temaet skikkethetsvurdering av studenter i de ulike profesjonsyrkene som omfattes av «Lov om universiteter og høyskoler». Skikkethetsvurdering skal avdekke om en student har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve det yrket han/hun utdanner seg til.

Som profesjonsutøver befinner man seg i en posisjon der man kan misbruke sin makt, og der mennesker i en sårbar situasjon kan ta særdeles stor skade. Profesjonsutdanningene har derfor et særlig ansvar for å sikre at studenter er skikket etter endt studium.

Denne boken er et verktøy som beskriver hva man skal legge vekt på, hvordan man praktisk kan gjennomføre en skikkethetsvurdering og hvordan man skal tolke lover og forskrifter. Den er rettet mot ansatte og veiledere som kommer i kontakt med studenter - enten ved utdanningsinstitusjonene eller i praksisfeltene.

Oppbygning

Boken er skrevet av flere forfattere, men fremstår likevel som enhetlig og ryddig. Hvert kapittel beskriver ett av trinnene i prosessen og starter med en innføring i lover og forskrifter. Utdrag av de aktuelle paragrafene og spesifikke kasus, er merket med grått, noe som bryter teksten og gjør det lett å lese. Alle kapitlene er skrevet som en kombinasjon av saklig informasjon og detaljert beskrivelse av hvordan man som ansatt, veileder eller institusjonsansvarlig bør gå fram i en skikkethetssak - fra tvilsmelding sendes til en sak eventuelt ender i retten.

Et langt kapittel er viet temaet psykiske lidelser og rusproblemer. Undersøkelser viser at en stor andel studenter har psykiske utfordringer. I tillegg til et høyt alkoholforbruk og/eller bruk av andre rusmidler, kan dette ha stor innvirkning på en students skikkethetsevne. Dette er viktig å være klar over for ansatte ved profesjonsutdanningene.

Vurdering

Boken kan være til stor hjelp for ansatte som er usikre på hvordan man skal håndtere skikkethetssaker. Den kan leses i sin helhet eller brukes som oppslagsverk. Selv om ingen av forfatterne er bioingeniører har boken en god balanse mellom å være generell og detaljert. På denne måten gis det innsikt i gjeldende lovverk og hvordan man praktisk går fram, samtidig som krav og vurderinger knyttet til egen profesjon kan legges til.

Selv om vi bioingeniører ikke er den yrkesgruppen som har mest pasientkontakt, betyr ikke det at vi kan ta lett på skikkethetsvurderingen. Bioingeniører jobber innen mange ulike fagfelt, som blant annet inkluderer barn, pårørende og pasienter innen somatikk og psykiatri. Dette er sårbare grupper som har rett til kompetent personale rundt seg.

I lys av at stadig flere unge søker høyere utdanning, er det viktig å være bevisst på at kanskje ikke alle er skikket til den utdanningen de velger. Det understrekes i boka at det er viktig å være tydelig på at de sårbare gruppenes rettigheter går foran en students rett til en bestemt utdanning. Selv om slike saker er vanskelige å ta tak i, kan vi ikke, og skal vi ikke, lukke øynene for dem.

Boken kan anbefales til ansatte ved universiteter, høgskoler og praksisinstitusjoner der man gjennom sin stilling har ansvar for å vurdere studenters skikkethet.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Kommunikasjon, Kompetanse, Utdanning