Blodprøver på tur skal verken fryse - eller bli for varme

FAG Aktuelt

Blodprøver på tur skal verken fryse - eller bli for varme

I Agder er måleren «Testo» stadig på reise sammen med blodprøver for å sjekke at temperaturgrensene overholdes. Det har ført til endringer både i budbilene og på en del legekontor.

Publisert

Endret

- Temperaturmålingene var i utgangspunktet et tiltak for å lukke et avvik vi fikk påvist i forbindelse med en akkreditering. Skal laboratoriet akkrediteres, er det nemlig viktig å ha kontroll på de preanalytiske faktorene, sier Vivi Eide Bengtson, kvalitetskoordinator ved Blodbanken, Sørlandet sykehus Arendal. 

Kontinuerlig overvåking

Laboratoriene på Sørlandet sykehus er akkreditert under samme testnummer, og det var derfor naturlig å jobbe på tvers av fagdisiplinene og fylkesgrensene da det ble bestemt at temperaturen i transportkassene skulle overvåkes.

Vivi Eide Bengtson og hennes gode hjelper «Testo». Foto: Grete Hansen

- Siden blodbankene allerede hadde rutiner for å sende blod til hverandre – og utstyr for temperaturovervåking – ble det vi som utførte målingene, forteller hun.

Utstyret, en såkalt «Testo», er en temperaturmåler som legges i transportkassen og som måler og registrerer temperaturen kontinuerlig, både i bilen, på lab-benken og eventuelt i kjøleskapet. Når den er vel hjemme igjen på sykehuset, kan Bengtson koble den til pc-en og studere alle temperatursvingninger på turen.

Nye grenser

Sørlandet sykehus har en godt utbygd budtjeneste som er drevet av portørene på sykehuset. I Bengtsons eget fylke, Aust-Agder, kjøres det seks ruter om dagen, noen av dem flere ganger daglig. Det ble gjennomført månedlige målinger fordelt på de ulike budrutene; to ganger i året på hver rute.
Før målingene startet var de definerte grensene for transport av biologisk materiale ved Sørlandet sykehus 2 – 25 grader. Det hadde laboratoriet selv bestemt. Bengtson leste og forhørte seg rundt og fant ut at 2 grader stort sett er for kaldt. EDTA-blod, citrat-blod og serum med gel skal oppbevares ved 4 - 25 grader, mens rør til koagulasjonsanalyser ikke skal under 8 grader. Det ble derfor bestemt at de nye grensene skulle være 8 - 25 grader.

Nytt kjøleskap

Etter å ha samlet inn temperaturer et helt år, kunne Bengtson konstatere at det hendte - ikke helt sjeldent - at temperaturene var under 8 eller over 25. Hun fant også ut at noen legekontor hadde lavere temperatur enn 4 grader i kjøleskapet. Det stemte godt overens med noe fagbioingeniørene på hematologisk enhet hadde registrert ved de samme legekontorene; de hadde mistenkelig ofte lave antall hvite blodlegemer, noe som kan komme av lav temperatur. Et par av kontorene valgte å kjøpe nytt kjøleskap.

- Et annet legekontor hadde ofte temperaturer over 25 grader på sommeren. Vi oppdaget at laboratoriebenken var plassert ved et vindu med sol store deler av dagen. Nå ønsker legekontoret å bruke målingene våre til å argumentere for endring av lokalene, forteller Bengtson.

Også portørtjenesten har vært positiv til å gjøre endringer i bilene. På vinteren har de varmeapparatet til hjelp, det er verre på varme sommerdager, for de færreste har kjøleanlegg bak i bilen der prøvene befinner seg.

- Men de jobber med saken og jeg har stor tro på at de får det til, sier Bengtson.

Målingene fortsetter

Sørlandet sykehus har fortsatt med de månedlige temperaturmålingene og de er nå del av den kontinuerlige kvalitetssikringen.

- Vi har satt det i et enda bedre system og vi har fordelt ansvaret på flere personer og avdelinger. Vår erfaring er at målingene gir verdifull informasjon – ikke minst gir de oss indikasjon på hvordan det står til med de preanalytiske forholdene ute i primærhelsetjenesten, sier Vivi Eide Bengtson.

Stikkord:

Preanalyse, Prøvekvalitet, Sørlandet sykehus