Valg til fagstyret og yrkesetisk råd

Ill. iStockphoto

Aktuelt

Valg til fagstyret og yrkesetisk råd

Valget varer fra mandag 17. oktober til og med utgangen av fredag 4. november.

Publisert

Endret

I høst er det valg i BFI. Det skal velges nytt fagstyre og yrkesetisk råd. Valgperioden er tre år fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025. Her presenterer kandidatene seg og forteller hvorfor de ønsker et verv.

Hvordan foregår stemmegivningen?

Valget i BFI 2022 foregår digitalt med Questback. Alle stemmeberettigede medlemmer i BFI vil motta e-post med stemmeskjema når valget starter. Valget varer fra mandag 17. oktober til og med utgangen av fredag 4. november.

Valg av fagstyre

Det skal i utgangspunktet velges leder, nestleder og fire medlemmer til fagstyret, samt to suppleanter. I år er det kun syv kandidater til fagstyret, og derfor vil det kun bli valgt én suppleant. Hensikten med suppleantene er å sikre kontinuitet dersom det oppstår varig forfall av fagstyremedlemmer i løpet av valgperioden.

Valg av yrkesetisk råd

Til yrkesetisk råd skal det velges leder, tre medlemmer og ett varamedlem. I år er det kun fire kandidater.
For mer informasjon om fagstyret, yrkesetisk råd og valget, se BFIs sider på nito.no.

Kandidater til fagstyret

Kaja Marienborg

Kandidat til: Leder i fagstyret
Alder: 41 år
Tittel: Bioingeniør, MSc i biomedisin
Stilling: Universitetslektor ved Bioingeniørutdanningen på OsloMet

Jeg er en fremoverlent bioingeniør med stort engasjement for vår profesjon. Etter én periode i fagstyret er jeg mer bestemt enn noen gang på å jobbe for synliggjøring av vår kompetanse og viktigheten av laboratoriet i helsesamfunnet.

Etter egne erfaringer fra masterstudiet og i rollen som forsker, ønsker jeg også å sette søkelys på flere av mulighetene vi bioingeniører har til å bygge videre på - og bidra med - vår kompetanse inn i tverrfaglige miljø. I en tid hvor hjemmetesting omtales som likeverdig med et laboratorium, er det viktig at vi har en aktiv stemme med i det faglige grunnlaget til Stortinget. Da er det også viktig at vi har nok bioingeniører for rutinedrift, men også bioingeniører med både bred og utvidet kompetanse slik at vi kan være med å forme utviklingen innen vår profesjon.

Gjennom årene har jeg bygd opp en bred faglig erfaring innen mikrobiologi, akkreditering, ledelse, utdanning, forskning og nå også begynt å bygge kompetanse innen histopatologi. Jeg håper dette kan være med på å støtte opp om flere fagområder innenfor bioingeniørprofesjonen.

Det er med stor respekt og ydmykhet at jeg stiller til valg som leder av fagstyret.

Kjetil Jenset

Kandidat til: Nestleder i fagstyret
Alder: 59 år
Arbeidssted: Blodbank og medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet-Lillehammer
Stillingstittel: 80 % stilling med hovedansvar for hematologi, koagulasjon og urinlab. 20 % stilling som fagkoordinator i fagfeltet hematologi og koagulasjon for sykehusene Tynset, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer

Jeg har hatt styreverv i NITO BFI siden 2014. To perioder som styremedlem og nåværende periode som nestleder. I Norsk Bioingeniørforbund (NOBI) hadde jeg en periode ulike verv lokalt, blant annet med lønnsforhandlinger. Som student organisert i Norsk Fysiokjemikerforbund var jeg involvert i organisasjonsarbeid for studentene.
Jeg har i hele min student- og yrkesaktive karriere vært organisert og ment at det er viktig spesielt for å ta vare på og videreutvikle faget.

I perioden som kommer fortsetter vi vertskapet for de nordiske bioingeniørforbundene organisert i NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe). I april 2023 arrangerer NITO BFI NML-kongress i Oslo. Den blir vårt hovedfokus i første del av neste fagstyreperiode. En viktig sak fremover blir derfor å få alle arbeidsgivere til å sette av penger og ressurser, slik at så mange som mulig får vært med på kongressen.

Etter ni år i BFI har jeg erfart også her at «ting tar tid». Vi må derfor fortsatt fokusere på å få flere bioingeniører som går for en spesialistgodkjenning. Vi må sikre at våre fagutvalg har ressurser nok til at vi fortsatt er best på faglige kurs innenfor våre fagområder og vi skal fortsatt jobbe for flere masteremner og videreutdanningstilbud.

Hilde Hegseth

Kandidat til: Medlem av fagstyret 
Alder: 46 år
Arbeidssted: Noklus Trondheim, St. Olavs hospital
Stillingstittel: Laboratoriekonsulent, bioingeniør

Fagstyret og de rådgivende utvalgene i BFI er kompetanseorganisasjonen vår. De jobber hele tiden for å ivareta bioingeniørenes faglige interesser. Dette arbeidet ønsker jeg å være en del av, og derfor stiller jeg til valg.

Fra 2014-2019 var jeg medlem i NITO BFIs rådgivende utvalg for preanalyse og PNA. Det var spennende å holde seg oppdatert innen fagfeltet, og det var givende å være med og spre kunnskapen videre til alle vi arrangerte kurs for.

Bioingeniører er en viktig yrkesgruppe innen helse og teknologi. Det vil bli mangel på bioingeniører, derfor må vi jobbe for å utdanne mange nok. Vi må reklamere for at bioingeniører har mye kunnskap som gjør at vi kan bidra i mange sammenhenger. Bioingeniørutdanningen er en super utdanning som man kan bygge en mastergrad på, men mange bioingeniører har opparbeidet seg mye kunnskap gjennom jobben sin - uten å ta mastergrad. Disse bioingeniørene må vi ta vare på, og kunnskapen deres er nyttig å dokumentere. Da er spesialistgodkjenningen for bioingeniører verdifull.

Utviklingen i helsetjenesten går i full fart. Mye av det som før ble gjort i spesialisthelsetjenesten foregår nå i primærhelsetjenesten, kanskje også hjemme hos pasientene. Det betyr at vi må styrke kompetansen innen laboratoriefag i primærhelsetjenesten. Bioingeniører må være en nøkkelressurs her.

Preanalyse og PNA er mine hjertesaker, men som medlem i fagstyret ønsker jeg å jobbe for alle bioingeniører innen alle fagretningene vi har.

Karen Raaen Roland

Kandidat til: Medlem av fagstyret 
Alder: 43 år
Arbeidssted: Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital
Stilling: Seksjonsleder

Jeg ble ferdigutdannet bioingeniør i Trondheim i 2002, og har siden da vært ansatt ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital. Her har jeg jobbet både som bioingeniør i grunnstilling, fagansvarlig bioingeniør og seksjonsleder. Jeg har også hatt fire veldig fine og lærerike år i RUMBIO i perioden 2015 – 2018.

En annen av mine oppgaver har vært undervisning for ansatte på legekontor og i kommunehelsetjenesten om de preanalytiske faktorene for farmakologiske analyser, og viktigheten av at disse oppfylles for at prøvesvaret skal gi god klinisk nytteverdi. I disse undervisningstimene tok jeg som bioingeniør med meg min fagkunnskap ut av laboratoriet og til de som faktisk tar prøvene, og bidro på denne måten til å øke kunnskapen om korrekt behandling av prøver også utenfor sykehusene. Dette ble gode og verdifulle møtepunkt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og et eksempel på at bioingeniøren har mye kunnskap som kommer annet helsepersonell til nytte.

Generelt tenker jeg at bioingeniører burde vært enda mer synlige i primær- og kommunehelsetjenesten, og at vi med vår kompetanse kan bidra til å bedre kvalitetssikringen også før prøvene kommer til laboratoriet.

Skulle jeg bli valgt inn i BFI sitt fagstyre så ønsker jeg å fortsette jobben med å ivareta bioingeniørenes faglige interesser, og jeg ønsker spesielt å synliggjøre hvilken ressurs vår yrkesgruppe kan være også utenfor laboratoriene.

Samehia Kausar

Kandidat til: Medlem av fagstyret 
Alder: 30 år
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus Ullevål, Avdeling for medisinsk genetikk.
Stillingstittel: Spesialbioingeniør

Jeg har studert til bioingeniør på OsloMet og ble ferdig med utdannelsen i 2014. Som student og nyutdannet jobbet jeg i Blodbanken i Oslo og på Akershus universitetssykehus, før jeg begynte på Oslo universitetssykehus Ullevål i Avdeling for medisinsk genetikk. I dag jobber jeg som spesialbioingeniør i Enhet for generell genetikk med fragmentanalyser, sangersekvensering og MLPA. Her har jeg en veldig spennende arbeidshverdag, fordi avdelingen er under sterk faglig utvikling med innføring av nye teknologier for undersøkelse av pasienters gener.

Jeg har vært avdelingstillitsvalgt for NITO i seks år på OUS Ullevål, og har gjennom vervet vært involvert i ulike arbeidsprosesser som blant annet ansettelser, omorganisering og utvikling. Vervet har gitt meg mulighet til å ta ulike kurs for å få mer kompetanse til å hjelpe og bistå medlemmer best mulig. I tillegg har jeg klart å bygge et godt nettverk slik at jeg kan ta kontakt med andre ressurssterke personer i arbeidet mitt for BFI.

Som bioingeniør er jeg opptatt av å fremme bioingeniørenes arbeid og kompetanse, og derfor har jeg arrangert bioingeniørdagen på arbeidsplassen min de årene jeg har hatt mulighet til det. I tillegg er jeg interessert i å holde meg oppdatert om viktige saker knyttet til fag og etikk. Jeg brenner for bioingeniørfaget og ser frem til å kunne bidra i fagstyret, om jeg får mulighet til det.

Silje Nysted Hagen

Kandidat til: Medlem av fagstyret 
Alder: 35 år
Arbeidssted: Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge
Stillingstittel: Bioingeniør

Jeg valgte å utdanne meg som bioingeniør fordi det var et yrke som kunne brukes innen ulike fagfelt og ga mange valgmuligheter for fremtiden.

Jeg studerte på Høgskolen i Tromsø, og startet på Avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN i 2008. På 10 år innen mikrobiologi fikk jeg jobbet med virus og bakterier, automasjon og manuelle metoder, dyrkning og PCR. Det er utrolig hvor varierte arbeidsoppgaver vi kan ha på bakgrunn av samme utdannelse, og alt innenfor samme avdeling.

Preanalyse er det feltet jeg jobbet mest i og der jeg har størst personlig engasjement. I 2019 fikk jeg muligheten til å bytte fagfelt til medisinsk biokjemi, som fagansvarlig for prøvemottak på Laboratoriemedisinsk avdeling på Nordlandssykehuset (NLSH). Der fikk jeg jobbe mye mot primærhelsetjenesten og sykehuset, utenfor laboratoriet. Her mener jeg at vi bioingeniører har gode muligheter til å dele av vår kunnskap til andre, slik at de kan ta korrekte valg til det beste for pasienten. Det vanskelige spørsmålet som kanskje må stilles oftere; er alle prøver nødvendige?

Når vi går mot en fremtid med mangel på bioingeniører kan god veiledning utenfor laboratoriet gjøre at de prøvene vi mottar er relevante prøver som er korrekt tatt, og med de opplysninger vi trenger.

Jeg stiller til valg til fagstyret fordi jeg brenner for yrket vårt og er interessert i faglig utvikling. Jeg ønsker å jobbe for rekruttering til et flott yrke og kunnskapsdeling utenfor lab.

Thea Frøyen

Kandidat til: Medlem av fagstyret
Alder: 28 år
Arbeidssted: Laboratoriet, Betanien Sykehus Bergen
Stillingstittel: Bioingeniør

Våren 2017 fullførte jeg bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Etter dette jobbet jeg fem år ved Hormonlaboratoriet, Haukeland universitetssjukehus. Herfra har jeg også erfaring som plasstillitsvalgt ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi.

Tidligere i år startet jeg i ny stilling på Betanien sykehus. I min nye stilling har fokuset skiftet fra analyse av hormoner til klinisk kjemi, hematologi og preanalyse.

Jeg stiller til valg i fagstyret fordi jeg ønsker å kunne være med på å påvirke hvordan bioingeniørfaget utvikles videre. Som en bioingeniør som brenner for både yrket og faget, ønsker jeg å synliggjøre bioingeniørens rolle i helsevesenet og synliggjøre vår kompetanse for både annet helsepersonell og pasienter. Bioingeniøren har en nøkkelrolle på sykehusene, men vi forsvinner likevel ofte i kulissene.
Kompetanseutvikling er noe jeg mener er utrolig viktig for å kunne holde tritt med utviklingen i samfunnet ellers. Mulighet for kompetanseutvikling innen sitt fagfelt er også essensielt for trivsel i yrket og for å være med på å styrke vår yrkesstolthet.

Kandidater til yrkesetisk råd

Gry Andersen

Kandidat til: Leder for yrkesetisk råd 
Alder: 57 år
Arbeidssted: UNN Tromsø
Stillingstittel: Konstituert senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret (ESI), UNN

Jeg er opptatt av god samhandling som virkemiddel. For å lykkes er det nødvendig med åpen og direkte dialog. Vi må legge til rette for systemer som sikrer likeverd. Det haster med å utvikle nye bærekraftige og robuste måter å jobbe på, inkludert å få til standardisering og harmonisering av tilbudene der det er riktig. Hovedutfordringen er å få til en dreining av tjenestene fra der vi er i dag med mange transaksjoner på ulike nivå, til å jobbe personsentrert, proaktivt og helhetlig.

Dreiningen vil kreve mye av oss som jobber innen helse og med mennesker. Vi må ville kontinuerlig forbedring, gi fra oss definisjonsmakt og gjennomføre transformasjonen. Jeg er opptatt av dette som leder, bioingeniør og som privatperson, fordi en gang i framtiden kommer de fleste av oss til å trenge helsetjenester. Måten vi drifter på i dag koster for mye og er for personelltungt. Klarer vi ikke å endre oss tidsnok står vi midt oppe i komplekse etiske og økonomiske prioriteringer om kort tid.

Jeg stiller til valg som leder av yrkesetisk råd i BFI fordi jeg ønsker at bioingeniørene skal være aktive partnere i utviklingen av helsetjenestene, og vil bidra til at vi i den utviklingen kan støtte profesjonen i yrkesetiske dilemmaer.

Relevante verv: Flere tillitsverv i NOBI, NITO, BFI og IFBLS. Medlem av yrkesetisk råd 2020-2022
Relevant videreutdanning: Gjennomført Nasjonalt topplederprogram

Christina Matheson Mæland

Kandidat til: Medlem av yrkesetisk råd 
Alder: 46 år
Arbeidssted: Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssjukehus
Stillingstittel: Seksjonsleder, seksjon for bakteriediagnostikk

Jeg liker å følge med på det som skjer i mitt arbeidsmiljø. Vi står stadig i etiske problemstillinger eller dilemmaer. Det er viktig at vi bioingeniører er med i debattene og engasjerer oss!

Det er ikke bare teknologien rundt oss som skaper etiske problemstillinger. Jeg har vært tillitsvalgt ved min avdeling og har opplevd at det ofte er vanskelig å ta «det riktige valget». Min erfaring er likevel at de aller fleste finner verdi i å diskutere problemstillingene. Dermed får vi bedre forståelse og respekt for hverandres ulikheter og verdier. For meg er de mellommenneskelige relasjonene viktig, det handler om et godt og trygt arbeidsliv for alle.

Før jeg ble bioingeniør studerte jeg på Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet, med etikk som fordypning. Jeg er alltid nysgjerrig rundt etiske problemstillinger og debatter. Jeg anser meg selv som en åpen person som kan delta i en god diskusjon og endre mening om en sak dersom tilegnet kunnskap tilsier at det er nødvendig. Jeg synes det er interessant å debattere, ikke for debatten i seg selv, men for å komme fram til en nyttig enighet, løsning eller konklusjon.

Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg ønsker å fortsette å være aktiv på et nasjonalt nivå. Jeg kom inn i yrkesetisk råd i det pandemien kom til Norge og selv om vi har jobbet godt gjennom de siste årene, vet jeg at jeg fremdeles har mye å lære. Etiske problemstillinger engasjerer meg, og jeg ønsker å bidra til at flere bioingeniører engasjerer seg mer.

Grethe Haugland Halvorsen

Kandidat til: Medlem av yrkesetisk råd
Alder: 37 år
Arbeidssted: Laboratoriet på Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus
Stillingstittel: Bioingeniør i turnus

Jeg er 37 år, gift og mor til fire barn i alderen 6-13 år. Jeg bor på Askøy utenfor Bergen. Utenom å være med familien min, liker jeg godt å trene, gå fjellturer, lese bøker, småstrikk og være med gode venner.

Jeg begynte på bioingeniørutdanningen på HiB i 2004 og var ferdig i 2007. Jeg startet først å jobbe på Laboratoriet for klinisk biokjemi på Haukeland universitetssjukehus, og deretter på laboratoriet på Kvinneklinikken (KK) fra og med høsten 2008. Laboratoriet på KK er en liten lab med cirka 17 ansatte. Jeg jobber tredelt turnus og trives godt med det. Jobben min betyr mye for meg, og vi har et godt arbeidsmiljø. Jeg har tidligere vært plasstillitsvalgt på arbeidsplassen min og vært på flere tillitsvalgtkurs.

Noe som betyr mye for meg som bioingeniør er møtet med pasienten. Det å «se» pasienten under forskjellige omstendigheter er viktig, for eksempel fødende, syke nyfødte eller kreftpasienter.

Som bioingeniør opplever man etiske dilemmaer i forskjellig grad hver eneste dag. Det er viktig å ha tid til å snakke med og diskutere med kollegaer og andre yrkesgrupper hva som er den beste løsningen.

Jeg er en blid, flittig og engasjert bioingeniør som liker å "ta opp ting" og å diskutere ulike etiske dilemmaer. Det er viktig for bioingeniører som yrkesgruppe å ha etiske retningslinjer å følge, og viktig å diskutere når det kommer nye problemstillinger.

Maren Øverseth

Kandidat til: Medlem av yrkesetisk råd 
Alder: 35 år
Arbeidssted: Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet Gjøvik
Stillingstittel: Bioingeniør

Jeg jobber på Gjøvik sykehus, men er for tiden hjemme i barselpermisjon med mitt tredje barn. Jeg har vært medlem av yrkesetisk råd (YER) i tre år. Når jeg ser tilbake på presentasjonen av meg selv til valget for tre år siden, så er det mye av det samme jeg stiller til valg på også denne gangen.

Jeg er opptatt av de etiske problemstillingene vi daglig møter på jobb i helsevesenet, både i møte med pasienter og andre yrkesgrupper. Det er viktig å synliggjøre etikken vi omgir oss med hver dag, uten å gjøre den så teoretisk og full av vanskelige uttrykk som i lærebøkene. Etikk kan være en tenkepause i hverdagen. En god prat i lunsjen gjør det lettere å sette fokus på etiske utfordringer, og vi holder samtidig yrkesetikken vår oppdatert.

Jeg ønsker meg også et bedre samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper i helsevesenet. Ulike profesjoner har mye å lære av hverandre, i det arbeidet vi utfører - men også i hva vi ser på som god etikk. En lege og en bioingeniør ser nok ikke de samme etiske aspektene hos en pasient, men med et bedre samarbeid mellom yrkesgruppene kan vi lettere respektere og lære av hverandres yrkesetikk. Jeg er glad for det arbeidet BFI gjør med å få inn flere diagnostiske samarbeidspartnere, men det er fortsatt mye arbeid igjen.

Den treårsperioden vi snart har lagt bak oss har vært preget av pandemi og jeg føler meg ikke på noen måte ferdig med vervet i YER. Med tre nye år ønsker jeg å være med på å synliggjøre etikk i hverdagen og gjøre den mer tilgjengelig for alle.

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Valg, Yrkesetisk råd