Lønnstallene for 2019 er trolig misvisende for bioingeniører

SSB-tallene for 2019 gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av bioingeniørers lønnsutvikling det året.

Aktuelt

Lønnstallene for 2019 er trolig misvisende for bioingeniører

Publisert

Endret

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i begynnelsen av februar sin årlige oversikt over gjennomsnittslønna i ulike yrker. Men på grunn av det sene lønnsoppgjøret i helseforetakene i fjor, gir ikke statistikken for 2019 nødvendigvis et riktig bilde. Forhandlingene mellom SAN og Spekter kom nemlig i havn først etter at SSB hadde samlet inn tall til statistikken. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra 2018 til 2019 er altså trolig for lav.

Med det forbeholdet, viser SSB-tallene at bioingeniørers gjennomsnittlige månedslønn økte fra 42 050 kroner i 2018 til 43 100 kroner i 2019. Det vil si en økning på 2,5 prosent.

Gjennomsnittlig sykepleierlønn økte fra 44 780 kroner i 2018 til 46 810 kroner i 2019, en økning på 4,5 prosent. Gjennomsnittlig fysioterapeutlønn steg i samme periode fra 41 360 kroner til 43 040 kroner. Det er en økning på 4,1 prosent.

Den gjennomsnittlige lønnsøkningen for alle ansatte som omfattes av undersøkelsen var på 3,7 prosent.

Med månedslønn mener SSB summen av avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtid er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller internt i yrkesgruppene.

Stikkord:

Lønn