Bioingeniørene skal fortsatt hete bioingeniører

Bioingeniør eller bioanalytiker?

Spørsmålet om å endre bioingeniørenes yrkestittel skapte debatt. I Danmark er tittelen bioanalytiker, i Sverige biomedisinsk analytiker. Nå er det klart at det ikke blir noen harmonisering i denne omgang, Norge beholder bioingeniørtittelen. Illustrasjonsfoto: Grete Hansen

Aktuelt

Bioingeniørene skal fortsatt hete bioingeniører

Fagstyret vil ikke ta initiativ til å endre yrkestittelen nå.

Publisert

Endret

- Tiden er ikke inne for en slik endring, fastslår fagstyreleder Rita von der Fehr.

Hun forteller at et samstemt fagstyre står bak den avgjørelsen.

- Men debatten om yrkestittelen er viktig, sier von der Fehr, og hun ser ikke bort fra at saken kan komme opp igjen på et senere tidspunkt.

Hvis det i fremtiden blir aktuelt å skifte tittel, er det mulig det bør skje i samarbeid med de svenske og danske fagorganisasjonene, mener hun.

Delte meninger om ingeniør-tittelen

Nyheten om at BFIs fagstyre skulle behandle et forslag om å jobbe for endring av bioingeniørenes yrkestittel, fikk stor oppmerksomhet. I dagene før fagstyremøtet onsdag 30. august, ble artikkelen om det mulige navneskiftet lest av nærmere 3000 på bioingenioren.no. På Bioingeniørens Facebook-side ble det kommentert både for og mot.

Noen tenker ikke på seg selv som ingeniører og synes bioingeniørtittelen er oppkonstruert og lite dekkende.

De møtte motbør fra andre, som ga uttrykk for at bioingeniør er et etablert «varemerke», at folk blir forvirret hvis en yrkesgruppe stadig skifter navn og at ingeniørtittelen er velegnet for å dekke bredden av arbeidsoppgaver som bioingeniører kan utføre.

Ville harmonisere nordiske titler

Forslaget som nå er lagt på is kom fra det rådgivende utvalget for patologi (RUFPAT), og gikk ut på at fagstyret skulle starte en prosess for å skifte tittel. Hensikten var blant annet å harmonisere tittelbruken i Norden.

Yrkestittelen for bioingeniører er i Danmark bioanalytiker, i Sverige biomedisinsk analytiker og i Finland bioanalyytikkoliitto.

I forslaget gikk RUFPAT inn for den svenske tittelen.

Bioingeniør kan misforstås internasjonalt

Bioingeniør-tittelen er drøyt 30 år gammel. Den ble innført i 1987, etter at det ble opprettet felles, treårig utdanning for fysiokjemikere og medisinske laboratorieingeniører. Tittelen skulle understreke yrkesgruppenes realfagskompetanse og samtidig markere tilknytning til helsevesenet.

En direkte oversettelse av bioingeniør til engelsk er imidlertid egnet til å skape misforståelser. I engelskspråklige land er bioengineering eller biomedical engineering et eget felt og svært forskjellig fra bioingeniørfag i Norge.

Korrekt engelsk tittel for en norsk bioingeniør, ifølge verdensorganisasjonen IFBLS, er Biomedical Laboratory Scientist (BLS).

Krever lovendring

Ifølge saksfremlegget til fagstyremøtet kunne det blitt en langvarig prosess, hvis fagstyret hadde valgt å gå videre med saken og forsøkt å få endret yrkestittelen. Bioingeniører har autorisasjon og yrkestittelen er beskyttet. Å forandre tittelen i helsepersonelloven kan ikke gjennomføres over natten, men det er fullt mulig å gjøre det.

Kjært barn har mange navn, sies det. Bioingeniørene har hatt flere gjennom sin 55-årige historie:

  • Da forløperen til BFI ble grunnlagt i 1962, var yrkestittelen medisinsk laboratorietekniker.
  • I 1966 ble tittelen endret til fysiokjemiker.
  • På 1970-tallet kom det til en ny yrkesgruppe: Medisinske laboratorieingeniører (MIP-ingeniører). MIP står for mikrobiologi, immunologi og patologi.
  • I 1987 ble bioingeniør ny, felles yrkestittel for fysiokjemikere og MIP-ingeniører.

 

Stikkord:

BFI, NITO