Ingen bomber i forslag til statsbudsjett …

Ill. foto: Ekanger iStockphoto.

Aktuelt

Ingen bomber i forslag til statsbudsjett …

… men bioingeniørene på Vestlandet kan muligens se fram til oppussing og nybygg. 

Publisert

Endret

Departementet foreslår nemlig å forsere innvesteringene til vedlikehold for sykehusene på Sør- og Vestlandet. Hensikten er å øke sysselsettingen der ledigheten har økt mest. Det er snakk om et engangstilskudd på 100 millioner – og 70 av dem skal gå til Helse Vest.

Departementet foreslår også å gi 363 millioner kroner i lån til nye store byggeprosjekter i 2017. 175 av dem går til nytt sykehus i Stavanger.

«Underregulering» av refusjonstakstene

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett for 2017 er totalt på 189,9 milliarder kroner. Av dem går 158,4 milliarder til helse- og omsorg. Den reelle økningen er ifølge departementet på 2,1 prosent .

Hvor mye laboratoriene får av denne økningen er uvisst, men departementet skriver i budsjettforslaget sitt: «For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene for offentlige og private laboratorie- og radiologitjenester underregulert noe i forhold til antatt pris- og kostnadsvekst, svarende til om lag 36 mill. kroner for de offentlige og 14 mill. kroner for de private.»

Patricia Melsom, seniorrådgiver i BFI, har vært med på å formulere NITO BFIs innspill til statsbudsjettet. Hun forteller at BFI er skeptisk til denne «underreguleringen».

- BFIs syn er at takstene må justeres i forhold til prisveksten. Vi ønsker dessuten en gjennomgang av takstene slik at de står bedre i forhold til de faktiske utgiftene som laboratoriene har, sier hun.

I forslaget til budsjett står det også:

«Det pågår et arbeid med sikte på å legge om finansieringssystemet for laboratorieundersøkelser. Arbeidet er omfattende og er noe forsinket. Det tas sikte på å legge om systemet fra 1. januar 2018».

7,8 millioner til Noklus

Bevilgningene til Noklus (Norsk laboratorievirksomhet utenfor sykehus) har i en årrekke vært en viktig sak for BFI. I de siste årene er det den laboratoriefaglige kompetansen i sykehjem og hjemmetjenester som har fått oppmerksomhet. Noklus har selv foreslått en bevilgning på 12 millioner kroner for 2017 til å følge opp dette arbeidet. Det får de neppe. Departementet foreslår å styrke bevilgningen med 1,8 mill. kroner. Det vil si totalt 7,8 millioner i 2017.

Noklus kommenterer bevilgningen slik på nettsiden sin:
«Dette er vi svært glad for, fordi det innebærer at vi kan starte med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i to nye fylker. … En bevilgning på 12 millioner kroner i 2017 vil føre til at det kun tar fem år før alle landets hjemmetjenester har fått tilbud om og gjennomført to års gratis deltakelse i Noklus. Våre beregninger viser at en bevilgning på 7,8 millioner kroner vil innebære at det vil ta inntil ti år.»

Mer til forskning

Også Kunnskapsdepartementets budsjett har betydning for bioingeniører – og bioingeniørstudenter. Forslaget til neste års budsjett inneholder blant annet en økning i bevilgningene til forskning og høyere utdanning med 555 millioner kroner.

Melsom forteller at finansiering av videreutdanning for bioingeniører, spesielt i patologi, er en viktig sak for BFI. Den ble spilt inn til departementet i håp om å få det inn i budsjettet for 2017, men slik gikk det ikke.

- Det er ikke helt uventet, for både BFI og departementet har ventet på en rapport om oppgavedeling i patologi som kom for bare et par dager siden. Den gir et godt grunnlag for å ta opp denne saken med departementet på nytt. BFI kommer til å følge opp dette allerede i høst, uavhengig av statsbudsjettet, sier Patricia Melsom.

Forslag til statsbudsjett for 2017

 

Stikkord:

BFI, Helsepolitikk, Statsbudsjett, Økonomi