Bioingeniør, Helse Førde

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Helse Førde

Varighet:
Fast
Sted:
Førde
Søknadsfrist:
09.02.2023

Bioingeniør
LMBB, seksjon FSS, Helse Førde

Er du bioingeniør og ute etter jobb i eit triveleg og godt arbeidsmiljø? Då er dette arbeidsstaden for deg.

Vi har ledig fast stilling som Bioingeniør frå 15.02.2023.

På laboratoriet får du jobbe på ein arbeidsplass der du får brei erfaring med både medisinsk biokjemi og blodbank. Du jobbar sjølvstendig og i team. Her får du kjenne på kva det er å være bioingeniør innanfor fagfeltene hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi, immunhematologi, blodgass, prøvetaking. Du får muligheten til å jobbe med moderne analyseinstrument og er tett på pasientane. Bioingeniørane deltar i tredelt turnus og er i sentrum der det skjer!

Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank har 38 tilsette med variert kjønn- og alderssamansetnad.
Førde sentralsjukehus ligg i Vestland fylke, Sunnfjord kommune. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområde. Les meir om Sunnfjord kommune.

Om du har spørsmål til stillinga, må du gjerne ta kontakt.

Arbeidsoppgåver

 • Varierte arbeidsoppgåver innan blodbank, hematologi, koagulasjon og medisinsk biokjemi
 • Pasientretta oppgåver innan prøvetaking og preanalyse
 • Stillinga inngår i 3-delt vaktturnus ved avdelinga. Dette gir mange fordeler med turnusfridager. Vi tilpassar turnus individuelt
 • Spesifikke arbeidsoppgåver knytt til avdelinga
 • Arbeidsoppgåvene blir rullert kontinuerleg

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • For framandspråklege (utanom skandinavisk land), vert det krevd at ein kan dokumentere kunnskapar i norsk språk tilsvarande Bergenstesten
 • Relevant praksis frå fagområdet medisinsk biokjemi og blodbank
 • Gode IKT kunnskaper

Personlege eigenskapar

 • Vere fagleg engasjert
 • Jobbe stukturert og målretta
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe sjølvstendig
 • Må trivast i eit aktivt miljø med stadig nye utfordringar
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Opplæringsprogram for nytilsette
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Hjelp med bustad, opplys i søknaden dersom det er ønskjeleg
 • Eit meiningsfylt arbeid som gir personleg utvikling

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

 • Robin-Andre Sørland, avdelingssjef, mobil 918 25 148
 • Aud Margrete Holen, seksjonsleiar, tlf. 578 39 815

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3,2 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.