Kvalitetsleiar, Helse Fonna, Stord

Tilbake til ledige stillinger

Kvalitetsleiar, Helse Fonna, Stord

Varighet:
Fast
Sted:
Stord
Søknadsfrist:
01.08.2021

Laboratoriet Stord - Kvalitetsleiar
Avdeling for laboratoriemedisin, Helse Fonna HF

Laboratoriet Stord har ledig 100% fast dagstilling som kvalitetsleiar. Stillinga inneber kvalitetsarbeid og arbeid i den daglege rutinen. Laboratoriet Stord er eit av seks laboratorium i Avdeling for Laboratoriemedisin i Helse Fonna, og utfører analysearbeid innan klinisk kjemi og immunologi og transfusjonsmedisin, i tillegg til døgnkontinuerleg drift, tapping av blodgivarar, blodprøvetaking mm.

Laboratoriet er ein triveleg arbeidsplass med høg kompetanse og eit godt arbeidsmiljø. For å ivareta og vidareutvikle vårt kvalitetssystem, vil det bli tilsett kvalitetsleiar som og deltar i den daglege drifta av laboratoriet.

Kvalitetsleiar skal vera ein ressursperson innan kvalitetssystemet.

Kvalitetsleiar har hovduansvar for at kvalitetssystemet på Laboratoriet Stord tilfredssstiller krav gitt i NS ISO15189, samt vera ein pådrivar for kvalitetsarbeidet.

Ved evt intern tilsetjing kan det bli ledig stilling som bioingeniør i tredelt turnus. Oppgi i søknad om dette er av interesse.

Arbeidsoppgåver

 • Utføre delegerte oppgåver frå funksjonsleiar, som vil innebere:
 • Vera kjent med krava i ISO 15189 og sørge for at laboratoriet sitt kvalitetssystem tilfredsstiller denne
 • Avdekke forbedringsområde i avdelinga og vera løysingsorientert
 • Gi råd og veiledning til fagansvarlige, funksjonsleiar og lege i kvalitetsspørsmål
 • Vera ein ressursperson og pådrivar for kvalitetsarbeidet i laboratoriet i henhold til avdelingen sin strategi og målsetting
 • Følge opp avdelingens avviksregistrering og avviksbehandling i Synergi, samt lukking av avvik etter delegasjon frå funksjonsleiar og avdelingsleiar.
 • Utarbeide prosedyrer for kvalitetsdokumentasjon.
 • Veilede ansatte i prosedyreskriving
 • Oppfølging av ekstern kvalitetskontroll og sertifisert referansemateriale
 • Delta i beslutningsprosessar som angår ansvarsområdet
 • Delta på fagmøter, ansvar for gjennomgang av avvik knytta til kvart fagområde
 • Samarbeide med fagmiljøa innanfor kvalitetsarbeid.
 • Bistå kolleger
 • Delta i rutinearbeid på laboratoriet

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • For å tiltre som kvalitetsleiar bør ein ha minst 5 års erfaring som bioingeniør innan medisinsk biokjemi
 • Vidareutdanning/erfaring innan kvalitetsarbeid kan bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Fagleg engasjement
 • Samarbeidsevne
 • Evne til å jobbe stukturert og sjølvstendig
 • Leiaregenskapar
 • Evne til å ta initiativ

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå.
 • Oppfølging og opplæring.
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.
 • Ein spennande, meningsfull og utfordrande jobb.
 • Fagleg utvikling
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift (IA).
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.


Kontaktinformasjon

 • Funksjonsleiar Rita Danielsen Tyse, tlf. 53491094

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

I Helse Fonna er vi meir enn 4000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.