Bioingeniør, Helse Førde

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Helse Førde

Varighet:
Fast
Sted:
Førde
Søknadsfrist:
22.01.2020

100% fast stilling Bioingeniør
Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde

Arbeidstad er Mikrobiologisk avdeling, Førde sentralsjukehus, med tilsaman 23 tilsette.
Avdelinga er organisert i einingar for bakteriologi inklusiv substrat, serologi og molekylærbiologi samt ekspedisjon
Avdelinga har ei rotasjonsordning som inkluderer arbeid ved fleire av einingane

100% fast stilling som bioingeniør: Tilsetting etter avtale. Ved internt opprykk vert det ledig vikariat.
Dagarbeidstid. Vedkomande må delta i laurdags- og helgedagsarbeid.

Arbeidsoppgåver

 • Utføre laboratoriearbeid etter godkjende prosedyrar og i tråd med gjeldande lover og regelverk
 • Må pårekne opplæring ved minimum 2 einingar ved avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør. Søknader med liknande utdanning kan vurderast
 • Erfaring frå arbeid ved medisinsk mikrobiologisk laboratorium vil bli tillagt stor vekt
 • Må kunne godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggast ved søknad

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, nøyaktig og løysingsorientert
 • Evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Sjukehuset kan hjelpe til med å skaffe bustad

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleiar Torill Aarø, tlf. 578 31554
 • Kvalitetskoordinator Berit Kipperberg Ose, tlf. 578 31553

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.